li: Pe:文化园地

2018 Ko; yi> jy hL. pai: kw p> xy; bu a: KL< k, Ci: leo

各族群众欢庆2018年泼水节

时间:2018-04-27 10:14:18 来源:德宏团结报傈僳文编译室

  4 v 15 nyi TA: ly:-ho: xe, tai-xU: tD-a. xU: be Ti: xe, lE; m p xy, ny m:-to cE, t,-xu, K, kw 2018 Ko; tai-xU tD-a xU: yi jy hL. pai: ye lo} pai: kw ny tai-xU: be tD-a. xU: ny Ti: le be bu FU: bi bi xy, gw t< si< si, we FD, m li Pe; ye kD lo] fai, ny xe, tai xyo: hui,] xe, a< C xU: Cw po yu xe, ko sL be m:-to cE,] mo-y. cE, Fo. K, kw m tA be tA m< gL: su ny pai: kw Ci l m p xy, tA< yi< xU: yi< je a KL: lo< bi m tA be tA m< gL: lo} co lo I;] xy, cyo ku tD tu l ny pai: kw Ci l su a: jU: tai xU: gw Ce tu l.o}