li: Pe:文化园地

hw-Cyo m< mi:

黄巧的故事

时间:2018-03-30 10:51:45 来源:德宏团结报傈僳文编译室

  a: nE nE TA: hw-Cyo bA m Ti: ro ny Fo. x< R: V jo:] go. lE si< yi< ny yi< tA< a KL ni, nU ku< m R: mL be R: nE jo m kw be vy; nyi a KL Ko. k, Ci: ty< lo] yi< tA< ny w. ti< be p lA; Ko. l bA du V"mi m: p ni, xU: jo:} yi< ny a< TA: Ti: nyi V"mi de mi kw z. rE: z: nA Fi le si< le: vi. kw le; Ci ye lo] vi. kw le; Ci ye ny R: mL z. xy, t< gL: Vo] Ti: hw, Ti: jo ny yi< z: ni, xU m tLu Ju Ti: lo kL< R xy, t< gL: V ny a< wA; hw Ti: lo kL< R: xy, t< gL: be ye gL: l jo:}

  Ti: nyi nA; TA:] hw-Cyo ny me: rE: je be ye ty< TA:] yi< a bi v.-Fe le Q b, b: nu le; l TA: si, co< a< te<; hw le; l q be bA ny] Q V CU lo] Vw mo; lo w ci kw si, co hw KD, ye nyi] b, b: tA< a< Fo, ru tA, gL: lA q be fi kD ny] yi< a bi a< Fo, ru tA, gL: l.o} go. si< yi< a< mi: wu-si-gu ny yi< b, b: be vi. kw do je ty< ny Q b, b: nu ny w ci kw T: yi; mL le fi] nyi< nyi mL; KL; ny a< to< to< pai: V lo] nu ny Vw nu tA< a< to< to< j l n t< lo q be bA] yi< a< mi: ny VW< be ye t< m Q dL lo q Ti: m jo lo] yi< a bi ny lu lu m QdL lo q Ti: m jo lo] nA Fi le TA: yi< w a< KL: kw mi QdL lo q nyi: m to< n t< lo] yi< ny a< mi: tA< Q Vw ny nA; nA; le; l lo q be d: to, kD si< jeo jo:}

  mo; lo Ti: le me: rE: su wu hL n: ty< TA:] hw-Cyo ny a< Fo, tA, si< w ci kw si, co< hw jeo} j gu Ti: to< je kD ny] w ci mi Ku KD Ti: m kw si, zi R Ti: zi. jo m mo kD ny] go. m si, co< ye CU n be dU: j si<] si, zi. co cy kw je Ci ye ny] mi Ku nA; kw Fo. mo nyi: ro Q we Ci q k: nA, ty< m mo ny] yi< mi Q we Ci q k: nA, ku< m kw be Ti: TD, lo< nyi ye si< Fo. mo go. nyi: ro m: k, nA m Ti: TD, kw si, zi. R: go. Ti: zi. m: KD, d. be n nyi n t< lo] dU: j si< lo< nyi ye ny] Fo. mo go. nyi: ro ny a mL Ci mi m: n: kD] yi< mi Fo. mo k: nA, kw lo< nyi k, Ci: le si<] n nyi n m mi mi leo}

  Fo. mo go. nyi: ro co cy ny sL, sL: PA, t< si< go. lE k: nA, go. lE ru z: be ye ty< lo] hw-Cyo tA< mi Ti: sL: ru mo gL: l jo:] hw-Cyo ny Fo. mo le ru gL: l m go. m z: kD ny] wu< TA: ve; mL yi jy si; m m: si; m: mL; kD leo} Fo. mo go. nyi: ro be Ti: TD, le ty< kw] Fo. mo go. nyi: ro mu fi ny a r r be mi nA kw Ci xU l lo] TE TA: hw-Cyo ny tu l si< Q Vw ny mu fi TE KD fD; nyi m RU l ni, xU q be bA si< je be ye ny] Fo. mo le Q R gu lA; P:] Vw nu mu fi RU fD; m m: V] nu TE kw ty< m yi< jU, mL xU le m V lo q bA] Q Vw ny TE kw yi< jU, 30 hL Ci le ty< y; lo q be bA do ny] yi< a< Fo, go. m yi< hD Pe; yeo} Fo. mo Ti: ro ny w: sE nyi Qnu sL, sL: z: kD m go. Ti: TD, kw be yi< jU, ny 500 Ko; Ko. jeo] a< mi le; je si< lo< nyi je v q be bA gL: l jo:} hw-Cyo ny fD; fD; w ci kw be tD, y; je ny] wu< TA: yi< me: rE gu ny Fo. vi. Pe; ye gu] yi< ty< m K, ny lo PE Pe; yeo] yi< ny ci< Cy vi. a li hw mi m: hw mL] l: Fo. mo m mi yi< m: sD< m le mo l jo} k< nA< Fo. mo a: KL< mo m Ti: ro le Q yi< a< r le bA ny yi< w go. Ti: mU: Fi; TA:] a< to< to< pai: go. Ti: nyi TA: R: gu lA; P: Ti: ro ny w ci nyi: le ru tA, je si<] vi. kw ny R: mL be R: nE nyi: xU< a KL xE R nyi be vy; nyi Ko. ty< jo q be bA m n n, mL lo} go. k< nA< a< to< to< pai: TE Ti: nyi Ci l ny m< mi: TE m a: jU: su tA< tA be tA m< gL: lo] nu mi lo< nyi nyi be bA gL: l jo:}

  mL; KL; TA: hw-Cyo ny yi< w Ti: vi. tA< c m m< mi tA< be tA m< gL: m kw lo< nyi kD ny ni, m my nyi x leo} yi< ny w ci yi; t< ye si<] nA; tu l ny mi Ku kw Q we Ci q k: nA, ty< m Fo. mo go. nyi: ro tA< fai, hw ye ny] Fo. mo go. nyi: ro ny Q nu vi. kw m: le; je b. l m] Vw nu ce m: jo] Vw nu tA< T: hw l q be bA l jo:] hw-Cyo le nu w nyi: ro ny a li V"mi ye j l n t< lo bA si< m: je je vu ny ty< ye ny] Fo. mo Ti: ro le q nu ny v b. kw ty< m To: l tA< m: xU nA Fi; hw ye q be bA gL: l TA:] hw-Cyo ny Q Vw R: mL R: nE tA< le nU lo] Vw ny m: xU nA Fi; m: nU ni, xU q be bA ny] Fo. mo le Q go. lE TA: nu ny m: xU nA Fi; kw fai, mu kw lu: le mD nD, kw be yi; jy ti< ho< l m a< te<; ho: si< do kD ny] nu vi. kw le; Ci ye Vo q be bA gL: l ny] Qgo. lE ny mu kw lu: ny a li be hw ye n lo q be n nyi ny] Fo. mo le Q mu kw lu ny mu kw kw ty< lo] yi< ny Q ye to q bA m mi Ku kw ty< si<] Ti: hw Ti: co ny do l si< mL nD, kw be a< to< ti< ho< l V ny yi jy ti< ho< l be ye lo] nu ny a< to< ti< ho< l kw to, fo le ny Cu se; kD Vo] tA Vo yi jy ti< ho< l kw to, fo le ny yi Tu R: tA, si< yi jy Ko. ru q be bA gL: l jo:} hw-cyo, ny QVw tA< be n, m du lA; Ti: zE gL: l fai, ny yi jy kD ho: du yi< Tu R: mi Ti: m gL: lA q be bA ny] Fo. mo le yi< Tu R: Ti: m gL: l si<] Q pD: ho: q bA m ny, d. m Ti: m hw gL: l si<] go. m zL t< si< mu kw lu: ty< kw be jeo} mu kw lu: ty< kw Ci ye be t< TA:] hw-Cyo ny ni, m ju l.o] go. lE V"mi yi< ny R: mL R: nE tA< dU: j Ci ye TA: m: ju] go. lE ny lu ty< m mi Ku KD kw je Ci yeo}

  hw-Cyo ny mi Ku KD kw ty< si< Ti: TD, dU: j kD ny] mi Ku kD kw a< to< to< Cu kD ny] mu kw lu: do l si< yi jy ti< ho: l kw yi jy Ko. ru mL lo] mu kw lu: yi jy ti< ho< y; je kw ny yi lu bE Ti: m V m kw be l: Fo. vi. kw m: C: le} hw-Cyo ny yi Tu R: go. m tA, si< v b. kw Ci ye ny] mu kw To l vi. kw dU: je TA:] mu kw To l ny m: xU nA Fi; xy, ty< bB,] yi< ny R: mL R: nE tA< hw je ni, xU m To: l tA< bA gL: ny] mu kw To: l ny Cw zL nyi: m gu mo< gL: l si<] nu ny Cw zL go. nyi: m Pu kD si< Ti: TD, lo<, nyi bA l TA:] yi< ny Cw zL Ti: m Pu kD ny] 500 Ko; Ko. je TA: m yi< w: vi. mU: V bB,] fai, Cw zL Ti: m Pu kD ny] yi< R: mL R: nE ty< m mU: Fi; m vi. mU: mo kDo] To l ny yi< tA< nu ny a li Ti: Po, kw je ni, xU be n nyi l ny] hw-Cyo ny Q R: mL R: nE ty< m go. kw je bA lo q be bA ny] To l ny hw -Cyo ru tA, l m yi jy ru si< m: xU nA Fi; kw a< te<; ho: si< hw-Cyo tA< Q TE m do kD ny nu dU: j m le be Pe; l Vo q be bA gL: ny] hw-Cyo ny nA Fi; go. m Ti: KL: le do kD ny] yi< R mL R: nE ty< m Cw zL go. m a wu. wu. Pe; l si< yi< vi. kw je Ci ye m j gu Pe; l.o] yi< ny To: l tA< Q a KL x< mo Vo q bA kD si<] vi. kw TD, jeo} vi. kw tD, Ci ye ny yi< R: mL le Q a li si< TE mL Ci si< le: le; l lo q be bA l ny] hw-Cyo ny k, Ci: nyi R: nE wo tA, nyi be a< xU: mi m: bA ni, xU}