li: Pe:文化园地

Co-P: mu: gw: n n, k, Ci: le: m: Fi. Co:-P: wo: Py: V"mi a< di: z: mi. lo

景颇歌曲人人爱,景颇美食同样爱

时间:2018-03-09 09:52:11 来源:德宏团结报傈僳文编译室

  3 v. 2 nyi mo; lo.] Co-P: xU: wo: P: a< di: xy, ku su hw mL n, m pL< du] 5 lL< Ti: hw, m 8 xU: m Co:-P: wo: Py: ny m:-xU: mu: nao: pai: C: kw tA lA; Ko. si<] ro: cLu xe, xU, Ti: f< kw be l tA zu] fai, me:-te, kw be l su tA zu a: jU: ny 10 zu Ku: nA<; kw fai, tA lA; Ko. kD lo} tA lA; Ko. si< sI mL n, m ny a< di: z. mi. m] a< di: lo< bi. m] yi< xU; a< di: xU: nyi ji. m] li: Pe; wo: Py: kw a< di: so ji. le m] a< di: PA, t< ji. le m TE my xU: tA lA; Ko. kD lo}Qsi, du: m: mL. ny] z. z: m: mi.q bA lo] tA lA; Ko. tu kD ny si, du mL. m: Q to: s: to:q] wo: xy, su F: m Ti: le lo< nyi F: su V"mi zu zu mu] k, Ci: nyi m: d.o} tA lA; Ko. cE, ye m ny] so lA; Ko. du ye m V lo} z: xU: nyi su m< P: zu ye t< si<] yi< zL z: xU: nyi j kD TA:] xy, ji. le su ny a: jU: mE do: mL kDo lo} tA lA; Ko. n: kD m Ti: le] lo< nyi l su we R: bu tA< z: xU: nyi fi ny] Co:-P: wo: Py: TE m cU cU z: mi. bB, be bA gL: l su a my jo. le lo}