li: Pe:文化园地

kD-wo: Fo. mo: bu Ko; xE; pai: ye m

高岩村老年人欢度阔时节

时间:2018-03-05 16:56:47 来源:德宏团结报傈僳文编译室

       bA pL do: 2 v 23 nyi TA: kD-wo: K, kw ko fo me: ye n: kD m Fo. mo: k, pu, ny K, kw m Fo. mo: ho: t< si< Ko; xE; pai: ye lo] go. lE si< Ti: K, Ti: lo ni. Pu Pu le pai: ye k, Ci leo} TE Ti: hw, pai: kw ny a< mU< jU lU gw Ce,] Ci pL gw Ce,] my, m pD, tA lA; Ko.] tu t; t; tA lA; Ko.] Cyu dL tA lA; Ko. be a: my, xU: ye lo}

          su<-te: xy kD-wo K, ny li-su K, Ti: K, a lo] Fo. vi. ny 74 vi. jo] l: Fo. ny 3 vy go dE jo lo] a mL Pu hw cE, ny Cao ko: KW be hw lo] fai, ny nE< bA; mU: kw w g; ye SI<Pu hw lo] 2015 Ko; TA: Ti: Ko; kw l: Fo. Ti: ro go dE kw 2 tu 4 vy Kw< hw mL lo] a mL Ko l m TE Ti: Ko; Ti: ro go dE kw Pu 8 tu Kw< hw mL mL si< vy nyi jo s l ty< lo} vy; nyi Ko. s l ny] Ko; xE; Ko; nyi kw a: jU: su lo l si< tD, nyi Ce, nyi be a KL lo: l ni, xU m kw be ko fo me ye n: kD m Fo. mo k, pu bu ny R: mL: R: pai: kw mi Ti: K, lE; su tA< k, Ci: Ci: be ho: zi;] Fo. mo: pai: kw mi ho: zi;] Ko; xE; nyi kw mi a: jU: su tA< ho: zi; si< k, Ci: Ci: be pai: zi; du ye lo}

(bo su Fao:-li:)