li: Pe:文化园地

Ti: RL. sA; TU;

辛勤一生守故亲

时间:2018-03-05 15:51:57 来源:德宏团结报傈僳文编译室

  su<-te: xy kw C:-Po bA m li-su K, Ti: K, jo. lo] j. gu ny su<-te: K, d: m kw be l;-m:-ho: K, kw je m j. gu go cE, V lo] su,-te: kw be mo. do. g; je ny xU: xE. 10 hL m: Fi. ny Ci le Vo] je m j. gu. tE xU> lo:-to: lo. Ti: lo. mo. lo] gu: zE. ko, je k< nA< a: L, m: jo. ny Ci le Vo}

  Vw. ny fi> ni, Ko; xE; TA: Co: PA, bu tA< wu< t< si< C:-Po kw ty< m Vw. o< m Fi, tA< lo< nyi je lo} o< m. Fi, a mL ny 64 Ko; jo Vo] Fi; wu: du:V"mi yi< Ti: mU< tU' le z. cy< wo: cy< z: ty< lo] vi. me: rE: b. l] xU< mo me: rE: nyi a< di: rE: Ku. se: lo] R: gu be a bi. ny nA; nA; m: jo. ty< kD leo] bA kD ny a KL xE< R'o] go V"mi o< m Fi, ny m: ni, x< w.] sA; my. m: ji. m tA< m: ni, vL. w. be vy; nyi ji. ji. m Ko. w n, m bE L: kw sA; TU; ty< lo}

  o< m. Fi, vi. kw dU: Ci le ny k> KL: lA; lA; kw a< mu: vi. Ti: vi. jo. lo] co cy kw ny a< wA; vi. xy, t<] Vw. Te, CE. nyi kD ny a< wA; n< n' 5 K, zu. lu: lu: mu yi; t< ty< m mo. kDo] a KL ni, n> bB,} k, gu: de kw A, vi. Ti: vi. jo. m mo ny yi< TE. hu y; l m A, Ju Ti: sL: go mL. ny k, Ci: w. leo} T; wo. kw be ko, je ny wo: bE. kw Ci le Vo] jy fi< V nyi wo: Py: wo: mi. a mu mu m: we tu l se:] go V"mi o< m. Fi, m: n: rE: z: ty< m yi< cE, nyi mL. lo} o< m Fi, le bA] mU: xE fi< TA: a< no tL] a< PU: tL] to< lo: tL] vyo, z: kw kD ho: n< m fo, lyo, ye: sui,] l, fL:] C: bA wo:] cy> bu yi< xU: yi< je: a my. tL t< lo] wo: ni, CU: ny a< TA: Ti: fi< mi we m pL< du] a mL mU: Fu: fi< TA:"mi mL z: lo} vi. k< nA< ny ci> zi. tL t<] fL< p: le, zi. tL t<] yi< sL: mi. l fi< ny mi. nA kw Ce. y; l, m go. si< jU. Ku: kw tA, wu: z: je] wo: xU: wo: je: mi m: n: FD, tA, wu: je lo] Ti: g Ti: hw, ny wu: mL m Pu. le hw: a< ti< R: wu. z: be ye lo] nE< bA; ny Fo. vi. xy,] jE; R: vi. xy, kw Pu. rE: yA; gu jo. nyi so p zi. tL] Cao: ko: zi. tL m sA; TU; ty< lo}

  e,] o< m Fi, TE. KL Ci sA; do cU< do Ku. m tA< tA> nyi kD ny] ro: lo. PE. R: kw ty< su fai, my: my: sA; TU; n t< se: lo} nyi: nyi Ti: nyi nA; kw o< m Fi, ny Vw. tA< w: m. mi. be Cao: ko: mi. kw ho: co je lo] Ti: mU: Ti: j. gu. ny mE. m: sD< m si, we tA< a KL lo< k, Ci: leo] kLu, Pi: we] To: lA, we] t< lE< we] sL, li< we be mu, kw sL: we a my lo< mLo} wu< lu< su< t< TA: mo: R: xU< R: ni> ti> d, m lo< bi.] si, zi. m. zi. yi< Py: kw lu, sui: m: Ce. le TA: V"mi lo< bi.] mi: mi. lA< lA< do l TA: w: ci w: b: tA< lo< bi.] si, zi. mo: kw by: vi. xy, t< m mi yi< wu< Ti: hw, yi zL sD< leo} go lE w: tA, dA go lE Fo. be: to, k: nA, ny a: l. xU: xE. 1 m m: Fi. sE: kD ny Cao: ko: mi. kw Ci leo] o< m Fi, Cao: ko: mi. kw ny V. zi. mi tL t< bB,] ci< Cy: z: ny mi. n,] wu: z: mi ji. n,}

  o, m Fi, Ti: RL. sA; TU; kD"mi Ti: le ty< si< k, Ci: j. su m: jo.] Vw. nu: sA< ty< su ny o< m Fi, R: gu V] a< bi. V lo bA si< m: n: CE. nyi lA; Ko. n t< lo} Co: PA, bu.o] sA< tY< m Ti: p kw Ti: Fi; sA; TU; je m wu< ju: sD< n t< lo] m: V ny a< xU: mE du: m< mi: mi m: ce> d, b. l}

(bo su be be: nyi< su yi:-pe-ro: 余秉蓉)