li: Pe:文化园地

a< xU: me: kw mi l: Fo. tA< wu< dU TE: m: CU

犯不着何时都求于人

时间:2018-02-13 16:04:01 来源:德宏团结报傈僳文编译室

  a: nE nE TA:] xU< mo me: ye p xy; Ti: vi. kw a bi 3 xU< jo lo] Ci; m mi 3 ro hw t< Vo] yi< w: Ti: vi. ny a KL ho, lA; Ko a KL rE: z: ku< m kw be vi. kw a KL jo s lo} go. si< Pu. jo su Ti: ro ny TE Ti: vi. tA< a KL ni, Kw: m: xU m kw be ni, m m: ji m dU: j t< si<] TE Ti: vi. kw xE, gL: Py< Q a< xU: me: kw mi l: Fo. tA< wu< dU TE: m: CU q be bo t< m Ti: Py< tA, gL: ye jo:} go. si< yi< w: xe, kw m si: P: sD< le ny] ni, m vL tu l.o Q VW si: P: ye du V"mi l: Fo. tA< wu< dU TE gu jo se: lo] yi< w: a< TE lE xU: mi l: Fo. tA< wu dU TE gu m: jo bA pL m q bA si<] go. Ti: vi. kw yi< zL Ti: TD, xy, z: n t< lo be dU: j l.o}

  go. ny fi R: Ti: ro tA< fi kDo jo] fi R: go. Ti: ro ny a< mu: zL t< si< go. Ti: vi. kw Ci ye ny a< mu: kw be Fi PA, Ti: p y; l ny] TE TA: go. Ti: vi. m Ci; m R: vi. nA<; kw be do l m mo kD ny] Ci; m R: go. Ti; ro tA< Q nu ny TE Ti: vi. m Ci; m V du] nu Ti: TD, bA nyi Vw ny fai, a< mu: kw tA, je si< do je n, l:? V ny a< mu: kw be y; l n, l:? q be n: nyi ny] Ci; m R: go. Ti: ro ny Ci. PA, Ti: p a< KL: kw CE do t si< si: P: fi R: tA< Q go. lE ny nu bA Vw ny do je n, l:? V ny dU: je n, l:? q be Po, n nyi kD ny] fi R: go. Ti: ro ni, m vL nyi a< mu: zL t< si< si: P: tA< bA gL: yeo jo:}

  si: P: n n, kD ny ni, m vL nyi fi R: tA< Q nu ny fai, yi< w: vi. kw je si<] si: P: vi. kw ny k, Ci: me: d. m Ti: m p. n t< lo] nu w: vi. ny lA; xu tA, gL: ye n t< lo be bA ye] go. si< lA; xu ny si: P: nU m xU: ru tA, gL: l n t< lo] si: P: nU m xU: ny] w ci wu. Ci li m a< wA; Ti: K,] yi lu bE wu. Ci m cU PL tu Ti: tu] j gu xU Ci xU< m mL C.] fai, ny a< B< P: le hu t< m a< B< Ju 24 sL: tA, l] 3 nyi k< nA< m go. Ti: nA<; kw TE Ti: ho: a: jU: hw tA, gL: l be bA gL: ye q bA jo:} fi R: ny p xy; go. Ti: vi. kw bA gL: ye ny] go. Ti: vi. m Fo. mo ny vi< le si< n. do: jeo jo:] yi< Ci; m R: ny Q b, b: nu T: Ci< x<] VW cy< tA, l m a< B< Ju TE m a< mi< z: lA] si: P: le hw l m xU: ny Vw a: jU: ru do l d. b. l lo q bA}

  yi< Ci; m s go. Ti: ro ny si: P: fi R: l m go. Ti: nyi Ci l ny Fe du Ti: m hw t<] tA du Ti: m hw t<] fai, ny jU PL: tu Ti: m hw t< si< si: P: fi R: tA< vu ny, tyo jo:} si: P: fi R: Ci l ny a< KL: kw Ku tyo jo: Q si: P: tA< gL: n, m lA; xu a< mi ru tA, do l v q be bA} Ci; m s ny w: h; h; be gu ju go. s xU: ru do l si< fi R: tA< Q Ti: xU: ny] nu Fe du TE m tA, si< w ci a KL Ci li m Fe nyi ye si< Vw tA< bA gL: l] go. TA ny Vw nu tA< w ci li m a< wA; Ti: K, ru gL: CU lo] nyi: xU: ny] nu tA du TE m tA, si< j gu a xU Ci jo m tA, gL: l] go. TA: Vw ny nu tA< j gu xU: Ci m mL C gL: CU lo] s xU: ny] nu jU PL: Tu TE Ti; Tu tA, je si< yi lu bE m yi jy ny a my Tu jo m kD ho: nyi si< Vw tA< bA gL: l ny] Vw mi nu tA< yi lu bE my Ci m cU PL Ti: Tu gL: CU lo q be bA.o} fi R: ny ni, m vL tu l si< Q Vw ny nu nyi pD hw, m: cy: ni, xU:] nu ny TE Ti: vi. m vi. si: P: Ku tA, do l si<] a< B< P: le hu t< m a< B< Ju 24 sL: ru tA, do l bA gL: q be bA ny] Ci; m s ny w: h; h; be Q Vw b, b: ny R: nE vU nyi ty< lo q be bA ny] fi R: ni, m vL nyi Q nu ny TE kw Fo. wu< Vo: T: cy: ty<] Fo. P: ny a li be R: nE vU lo ? q be bA ny] Ci; m s ny w sE nyi Q nu bA Fo. P: R: nE m: vU ku< ny] a< B< P: a li be a< B< Ju hu n, lo: ? q be Po, n nyi jo:}

(Po, su Fao:-li:)