li: Pe:文化园地

xU:] ro: Vo:] ro: To: L:

我们傈僳族与我们的语言文字

时间:2017-12-22 10:24:58 来源:德宏团结报傈僳文编译室

  12 v 14 nyi kw be 17 nyi kw Ci TA:] tD:-ho: cLu li-su xyo: hui, su ny my-m kuD: ( me:-te,) kw je si< li-su To: L: xy, do m Ti: vy. Ko; bi l tA< xE< gL: pai: d: m. kw je si<] lo. wu< yi. mL] mU: ko, dU dU a: my, kuD: m ro: li-su xU: tA< lo< mo. lA; Ko. w] a: jU: li-su Vo: x< TE. w] li-su To: L: fo, kw be Vo lo< lA; Ko. w si<] Ti: vi. l: Fo. lo: w m le be a: KL< k, Ci: leo}

  My-m kuD: li-su xU: le Ku. gL: l m kw be ro: tD: ho: li-su xyo: hui, su be pao-x li-su xyo: hui, su be Ti: le je si< 14 nyi mL; KL: ny pai: zi; gu mi:-ci<-n p-mL-ti kw Ci le lo}

  15 nyi nA; jU, TA:] li-su To: L: xy, do l m 1 vy. Ko; bi l m tA< ci< mL du lo FE, pU, to, t< m tA<] my-m kuD: Fo. xU: li: Pe; ho: mo< su si: P:] KL;-Ce si: P:] my-m kuD: li-su xyo: hui, be mi:-ci<-n li-su xyo: hui, kw ho: mo< su] fai, ny co-kuD:] Tai,-kuD:] mLi-kuD:] fai, nE< mA; mU: kw be l su nL: hw a: jU: Ti: le si: Pu. ni, Pu. lo< mo. j kD lo} Mo; lo. jU, TA: xE< gL: zi; du ye si<] yi< wu< ro: li-su To: L: Q b: p< P: q ce; xy, do su m< P: Ju,-nD:-rE: (m< P: a<-yi;-s )] m< P: p-to be m< P: Ko-wu: TE 3 ro m m< P: d: m tA< Ti: Fi; x< mo si< ci< mL n, m ye kD lo}

  16 nyi mo; lo. jU, TA:] my-m kuD:] co-kuD:] Tai,-kuD:] mLi-kuD: TE 4 kuD: kw be zi; l su sD< ni, jo. P: jo. m lo: si< li-su To: L: a li rE: ji. l n, m gw. zE. zi; du ye lo.] a li Ti: ro V"mi TE. go. po< ro: li-su To: L: a: KL< rE: ji. l n, m tA< Vo lo< si<] ci< Cy: dU: j: Ci l m T. po< kw yi< zL zL le: x< TE. do l lo} tD:-ho: be be je m ho: mo< su si: P: yi:-cE,-lai: x< TE. KL: ny Q tD:-ho: kw li-su To: L: rE: ty< m mL xU Vo] m< P: a<-yi;-s yi< wu< li-su To: L: ce; xy, xU: nyi TA: le Co su m< P: Ko:-wu: ny Vw. Nu: tD:-ho: p-pe, mU: su V lo] ce; do l k< nA< yi< w: m< P: bu 10 Ko; m: Fi. sA; TU; kD ny] tD:-ho: mU: my: bE. m li-su K, l: Fo. bu so sD< si< m< mi: nyi so] To: L: lA. xu bo v lA, Ko. be yi< xU: yi< je: kw rE: ku< l lo} k< nA< kuD: me: cE, kw yi< wu< rE: tu l m V"mi tD:-ho: mU: kw V lo] 1955 Ko; 1 v 1 nyi. kw { ho, lA; Ko. bA pL To: L: [ xy, do si< a mL kw Ci xy, do ty< se: lo.] a mL ny we xe, bA m V"mi xy, do ty< Vu] a: jU: su lo< nyi j si< m: Ci m: lo; kw m< gL: j lA. ] x< mo! q be bA lo}

  TE. Ti: hw, pai: kw je si< k, Ci: le m bA gu m: d.] li-su li: Pe; ye m< gL: l kw lo< nyi k, Ci] m< mi: c m< gL: l kw n n, k, Ci:] mu: gw: gw mo< gL: l kw n n, k, Ci:] li-su gw. ce, ce, mo< gL: l kw lo< nyi k, Ci:] fai, ny pai: C: kw a: jU: su KL: nu: ni, nu:] li-su Vo: kw be x< TE. lA; Ko.] hL< TA: m: mo. lA; Ko. nyi m Co: PA, a my mo. lA; Ko. l] my-m kuD: kw ty< dU: je m ci< Cy: vi. Ku: l: Fo."mi a my mo. lA; Ko. w m kw be] ni, m Ku: kw a: KL< ni, Kw: xU. leo] Ku. gL: l su tA< a: KL, x< mo] nu. w: pai: me: jU: m a: KL< wu: hL. leo] a: jU: su hw< hw< V fi} ( bo su Fao:-yu-ho: )