li: Pe:文化园地

PU: ni, jo m m< mi:

一个讲述孝顺的故事

时间:2017-11-20 09:48:42 来源:德宏团结报傈僳文编译室

  Y:-CE:-ko ny yi< w: K, kw a< di: bo z: m Ti: ro V lo] go. lE V mi yi< Ko. l m vy; nyi ny a: KL< jo x lo} Y:-CE-ko m, m ny yi< 7 Ko; TA: le n. jo l si< xU.o] y:-CE:-ko m, m xU ny yi< b, b: fai, CE:-xy bA m R: mL R: Ti: ro hw dU: l si< y:-CE:-ko m ro ye l.o} Y:-CE-ko ny yi< m ro tA< m: ni, nU m pL< du] CE:-xy tA< m, m m: Ku.} go. lE si< yi< m ro ho: dU: m l a: mL m: jo se kw yi< b, b: ny yi. bE kw Ce. dU: je si< ti, se; kD.o jo] go. T. po< vi. kw ny y:-CE-ko be yi< m, ro nyi: m< l: le kD leo}

y:-CE-ko ny yi< m, m tA< m: ni, nU m pL< du] yi< m ro bA KL a< te,; mi m: n n,] yi< m ro le T: ye bA m le ye je lo] TE lE ny nE< bA su a: m mi CE:-xy tA< Q R: nE TE m nu bA KL: kw a te' mi m: n n, l m ny nE< bA Ti: vi. kw hw je mo: q be bAgL: l ny] CE:-xy ny Q R: nE ro se: lo] Vw bA KL: kw m: n n, l du V mi] Vw le m: ho: si< ty< ny R: CU R: Pe; ye si< gL: z: gL: do: su m: jo] R: gu hw je m ny R: nE a te' wu: l si< le dU: j n t< Vo q be bA jo} go. lE ny yi< w nyi: m< l: ny m: ho, lA; Ko. be Ti: le a: my, Ko; ty< kDo}

y:-CE:-ko ny To: L: yi< zL< m: so] yi< m ro mi yi< tA< m: bA b. l m pL< du] yi< ny ni, m a: KL< wu: l si<]yi< m ro tA< m: n: jU jo hw gL: si< dU: j wu: hL fi lo] yi< m ro ny yi< tA< a li bA a li T; du V mi y:-CE:-ko ny a< te' mi m: n n, l}

y:-CE:-ko 13 Ko; TA:] fai, jU jo Ti: hw do le lo] yi< ny K, wu< dU kw ty< m w: cy P: bA m Fo. mo: vi. kw dU: je si< Pu Ku ye ny Fo. mo le mo kD si< CE:-xy tA< ho: tA, gL: l lo] Ti: K, su V m kw be Fo. mo: mi a: KL< m: T;] CE:-xy tA< yi< zL gw xU: be le bA lo} go. Ti: vy; CE:-xy yi< w: vi. co cy su ny] CE:-xy R: nE a: KL< ti< m p j ny] fD; fD; je nyi ny] y:-CE:-ko tA< ny Fo, tyo, t< si< Cu jo m mi gu c le ti< nyi ty< bB,] y:-CE:-ko ny Ti: go. dE lE; sU Cy l: mu] Ku nyi Vu nyi be yi< m ro tA< T: ti< l v be a KL Ci Cyu: mi m: n n, l bo} K, kw su ny T: ti< v be bA ye mi CE-xy ny ni, m vL ty< si< Q nyi< nyi yi< Cy le m m: rE, l ny] Vw yi< tA< ti< se; kD n, Vo] a: m mi m: ro ye su ny ni, m m: ji bA m] Vw nyi< nyi ny m: ji m ye m< gL: n, Vo q be bA jo} k< nA< y:-CE:-ko ny yi< Cy. leo be rE, l si< le CE:-xy n: kD lo} co cy su ny Q yi< ci< Cy vU m m: V m kw be TE KL li: nyi ti< m V lo q be bA pL jeo}

go. T po< yi< m ro ny yi< tA< a KL ti< l jo] To: L: m: so ji mi ti<] Kao: xU m: Kao ji le kw mi a KL ti< l m pL du] y:-CE:-ko ny yi< m ro tA< a KL vL, t< lo] yi< ny wu: l TA: yi< m ro tA< se; kD n, lo be l: Fo. tA< bA gL: jo} y:-CE:-ko ny wu< nL< a< te<; dU: j ku< m kw be To: L: yi< zL so si<] nE< bA; Ti: mU: kw so je n, m Kao dA jeo} go. k< nA< yi< ny nE< bA; Ti: mU: kw ty< si< me: mi hw rE: To: L: mi so be ye je lo] yi< To: L: so je m go. s li Ko; kw yi< m ro tA< Pu m: hw] go. lE V mi yi< m ro ny m: n: Pu v gL: l lo}

go. lE ny yi< To: L: so n: kD TA:] a mL yi< ny wu: Po, lo] yi< m ro ny fai, yi< tA< m: gw xU: l pL ] yi< ny K, kw le; je si< yi< m ro tA< ni, fo ye n, lo be dU: j t< si< le; je ny ] vi. kw dU: Ci ye ny yi< m: sD< m yi< p< Ti: ro ty< bB,] yi< ny dU: j mL nyi yi< m ro ny Fo. p< Ti: ro hw si< ty< l:? be dU: j si< Fo. p< go. Ti: ro tA< n nyi kD ny] TE lE bA gL l jo Q vi. TE m ny CE:-xy le yi< tA< wu: gL: l m V lo] CE:-xy ny yi< a bi To: L: so je si< yi< ny Pu hw gu mi m: jo m pL< du] vi. wu: kD si< yi< a bi tA< Pu v gL: jo] yi< ny K, wu: po< kw xU vi. CE; R: Ti: m kw ty< yeo q be bA}

y:-CE:-ko ny CE:-xy tA, hw je ny CE:-xy ny l: Fo. lo kD m gu: ju: kw a te<; rE yA; m hw go. ty< bB,] yi< m ro ny a KL mo: le bo] bU FU: mL Ci mi Cy: lA: mu] TE lE mo kD ny yi< ni, m x< nyi CE:-xy tA< wu< dU TE si< Q m, m a bi ye Cy leo q be Ku do l.o} CE-xy ny w: sE ty< si< my bi mi do nyi Q nu Vw tA< m, m Ku l m] Vw ny xU mi my Ci b. l Vo] nu b, b: tA< mo je mi m: x< to q be bA jo} go. k, nA< y:-CE:-ko ny a< xU ye mi yi< zL sA; TU; lo] wu< TA: ny l: Fo. tA< w: wu: z: si< L lA; a li ye m so nyi be ye si<] k< nA< ny ci< Cy: L lA; ye] yi< L lA; ye ny Po, Po, le; le; m: t<] l: Fo. CU l n, m le ye si< k< nA< yi< ny k, kw yi< wu< Ti: m Pu Ti: tu mL m: Ci jo m Fo. bo Pe; l.o] yi< ny K, kw vi. xU; a: wu, Ti: m xy, si<] yi< m ro tA< ty< fi lo] yi< ny me m: F m vy; nyi kw ny m: n: yi< m ro be ty< l lo] yi< m ro ny m: n: y:-CE-ko tA< Qnu ro TA: Vw ny nu tA< a KL ti< li leo] nu ny m, m tA< T: ni, m vL l q be bA lo} y:-CE-ko ny l: Fo. tA< TE lE bA jo Q Vw m, m le Vw tA< go. lE si< m: gw: xU: l ny] Vw ny m: ji m j gu kw je kD Vo] Vw TE go. po< m, m tA< a KL Ci ji nyi be ye ty< mi yi< ni, m x< le wu: hL le m tA< m: di d. q be bA jo}(Po, su Fao:-li:)