li: Pe:文化园地

kuD: tA< ni, NU.

爱我中华

时间:2017-11-03 11:03:59 来源:德宏团结报傈僳文编译室

  Fo. xU: Fo. je: a: jU: ni, nU. ho, lA; KO.] 56 xU: yi; R: nyi R: Ti: vi. su le: Vo} Vo: xU: Vo: je: a: jU: Ti: KL: Ti: sA; w:] kuD: tA< ni, nU.] kuD: tA< do, mo kuD: tA< PU: k] Ti: ni, Ti: w: ni, nU lA Ti: ni, Ti: w: do, mo< lA.] Ti: ni, Ti: w: ni, nU] Ti: w: ni, nU] kuD: tA< ni, nU! Fo. xU: Fo. je: a: jU: ni, nU ho, lA; KO.] 56 xU: yi; R: nyi R: Ti: vi. su le: Vo}

  Vo: xU: Vo: je: a: jU: Ti: KL: Ti: sA; w:] kuD: tA< ni, nU.] kuD: tA< do mo] kuD: tA< PU: k] kuD: tA< PU: Co.] ro: bu Ti: ni, Ti: w:] kuD: tA< ni, nU.] ro: kuD: bE. L; sA; TU;] kuD: tA< do, mo<] sA; wu: w: nyi m co-kuD: kuD: tA< do, mo<] 56 xU: yi; R: nyi R:] Vo: xU: VO: je: Ti: xU: Ti: KL: mu: gw: gw si<] kuD: tA< do, mo!