li: Pe:文化园地

mU: co k, CI: mu: gw

开心旅游歌

时间:2017-10-19 11:46:23 来源:德宏团结报傈僳文编译室

  mU: co je m 4 nyi TA:] wu:-xi: mU: kw Ci le ny] Tai,-hu: bA m yi. lu: bE] my sL: Ti: nyi nyi m: gu] te, ye: te, xU, to, gu mU:] fu-ko:-ly, be Fao:-Cao tA<] be: pU, t< kw lo< nyi ny] a: nE m< mi: hw< Ci: l} n:-ce mU: kw Ci l ny] po lA; Ko. m m< mi: c] a: m. R:"mi R: V du] yi< tu yi< mL; xU. jeo lA:] sui-co-x le ho: mo< si<] Fe-Cao: vy; nyi to, hw< kD] p xy; my sL: Pu l si<] yi< xU; vy; nyi hw ku< l} pD:-ce mU: kw je m TA:] n:-ce kw be mi, TA, zL:] s Kw s mE Ci le ny] ni, m dU: j: k, Ci: si<] yi; t< yi; mL le m: ku<} mao-cu-xi tA< nyi ye m] yi< zL< Ti: nA; kD le lo] mao:-cu-xi: le ho: mo< nyi] ko, C: t: le go tu nyi] x< m my bi. sU, b. l.] x< P: go. dE: Po, b. l.} nyi< nyi Fo. jo. k, Ci: m] Fo. mo: yi< tA< m: me le] w. ti< yi< tA< x< mo lo} C:-CE: bA kw dA je ny] li-su mu: gw: bU. si< nyi] li-su gw Ce, Ce, si< nyi] Fo. d. mE do: hw mL kDo] ro: xU: mE do: PU: tu l.o} 8 nyi go Ti: nyi m kw] ny, KL. vi. kw Ci l si<] mu: gw: gw. mi Ti: gw. Ce,o] yi,-ho:-yE: kw Ci l ny] lo< bi. m mU: fai, mo. kDo] w ti< ty< gu k, Ci:"mi] p xy; my bi. Ce. gu Vo] k, Ci: vy; nyi m: jo. ny] ro: bu TE kw l m: w} kuD: jU: ji. m vy; nyi kw] ro: bu li-su hw< Ci: lA.] sD< ni, so kw sA; TU; si<] me: ye cE, kw sA; TU; si<] sD< ni, cu: yi, dA l fi] bo l cE, kw d. l fi] go dE: sA; w: hw< l si<] fai,"mi TE lE lo< bi. m ro: li-su L; gw: gw: t< si<] si: Pu. ni, Pu. k, Ci: Ci: le: m: n: mU: co je gu lA.} ( bo su m;-sD-cU )