li: Pe:文化园地

li-su mu: gw: pD:-ce kw gw Ci leo

傈僳山歌唱响北京城

时间:2017-09-29 18:12:21 来源:德宏团结报傈僳文编译室

  fi ni, mU: Cu: Po, l m Ti: le] m: n: lo:-me: mU: kw je ty< su K, l: Fo. bu 30 ro m: Fi. ny yi< wu< Ti: hw, pD:-ce kw mU: co je si< Qk, Ci: leo bA k, Ci: leoq be mU: gw: bU. je gu.o} TE Ti: hw, mU: co zu kw li-su P: li-su m jo.] Co:-m jo.] nyi: m< l; jo.] nyi: m. l: Fo. jo.] nyi: xU< s xU< B, su jo.] { ho, lA; Ko. bA pL To: L [ xy, su Co: PA,"mi a: my, ro V lo} Fi; a: KL< wu: m ny 72 Ko; jo. Vo] ro: ni< m Fo. xU: L; gw: bi. bi. le: gw: t< si<] m:-xU: kw be do je ny] x,-hai kw Ci] v: cLu kw Ci] xu-cLu kw Ci] k< nA< ny pD:-ce kw Ci k: nA, si<] be. vi. zL:] li. vi. zL:] a< di: fD; m mi, TA, zL: be a< di: mU: co ni, Kw: xU. le lo}

  ye:-cy xe, su<-te: li-su xU: K, l: Fo. 23 ro] 70 Ko; bi l ty< m 3 ro V lo] nE< bA; ny 40 g; po<] 60 Ko; wu: po< m my: lo} ko, l m vy; nyi TA: pD:-ce kw je ni, xU V"mi je m: pL<] a mL {ho, lA; Ko. bA pL To: L:[ xy, su je m p j: ny] a li V"mi ho: gL: je lA. bA si< Ti: le mU: co je m Vo}

  my: bE. m K, l: Fo. ny yi< wu< Ti: hw, L: r kw du do je m V lo] yi< wu< Ti: hw, be. vi. zL:] yi< wu< Ti: hw, mi, TA, zL:] Ti: bE. su ny yi< wu< Ti: hw, pe kw: kw yi; t<] yi< wu< Ti: hw, te, Ti zL:} yi< wu< Ti: nyi x,-hai kw mU: co k: nA, TA: le] yi< Fi. f< be vy. f< Ci m vi. tA< lo< mo. ny k, Ci: nyi mu: gw: bU. tu l lo] li-su bU. FU: si: si: lA< lA< le: t< m kw be kuD: Ku: kuD: b. nE< bA; mU: co su V"mi a: jU: lo< nyi l si< Q nu w: ny a< xU: Fo. xU: V lo? a li kw su V lo? q be m: n: n nyi ty< l si<] a: jU: su Q Vw. nu ny li-su xU: V lo] ye:-n: tD:-ho: kw su V loq be Po, gL: ny] ro: li-su mE do: be ro: mU: mE do: hw mL kDo} v:-cLu xi-hu: kw k: nA, je TA:] K, l: Fo. bu ny Ju be l: Fo. ni, nU lA; Ko. m m< mi:] fai, ny ly:-x-po: be fu:-ye-TA: m< mi: n n, mL si< k, ci: leo} su-cLu kw Ci le ny] a: nE TA: le mE do: jo. m Fo. K, Ti: K, kw ho: co gL: je l si<] l: Fo. fi: lA; Ko. m kw dU: j: mL. leo] s gL n< vy; ro: mU: kw V"mi mU: co l su TE my Ci: jo. C; dU: j: leo} ( m: gu le se: )