li: Pe:文化园地

ji. su be m: ji. su

好人和坏人

时间:2017-09-21 15:56:06 来源:德宏团结报傈僳文编译室

  a li Ti: ro ny ji. su V] a li Ti: ro ny m: ji. su V be n nyi kD ny] Ti: bE. su tA< ny cy, nyi mL s.] Ti: bE. su tA< ny cy, nyi mL x< lo}

  me: cE, Ti: xU: kw tA si< cy, nyi kD ny] cy, nyi mL s. lo] a: jU: su bE. L: kw ji. gu ye ny Fo. ji. Vo] ci< Cy: bE. L. kw ji. gu jo. si< a: jU: su bE. L: kw m: ji. m ye su ny Fo. ji. m: V} go lE V"mi me: cE, a: my, xU: kw be lo< nyi kD TA:] Ti: bE. su ny ji. m me: Ti: hw, ye] Ti: g Ti: hw, ny fai, m: ji. m me: ye] TE TA: yi< tA< Fo. ji. V bB, bA su jo.] Fo. ji. m: V bB, bA su jo.}

  Ti: bE. su ny su lo< mo. m me: ny ji. m ye] su m: mo. m me: kw ny Ku: Ku: nA nA m: ji. m me: ye si<] Fo. ji. V bB, dU: j: kD si< me: d: m. kw yi< tA< Vo lo< kD ny] m: ji. m ye do l be t< lo}

  fai, Ti: xU: ny cy, nyi su dU: j: ni, m Ti: le m: t<] Fo. mo: tA< PU: ku< ny Fo. ji. Vo dU: j: su jo.] Fo: PA, tA< ye j to, j ku< ny Fo. ji. Vo dU: j: su jo.] Ti: ni, Ti: w: p xy; bE. L: kw dU: j j ku< su si: P: ny Fo. ji. Vo dU: j: su jo.] go si< Fo. ji. ye su V"mi ye x< du a KL jo. lo] tA Vo: Fo. wu: tA< PU: ni, jo. V"mi Fo. wu: Fo. ji. cE, yi< zL m: c ny] Ro su le m: PU: l] si: P: ye Co: PA, a: jU: m: si: xy. ny ci< Cy: Ti: wu< tU< si: xy. m: n] si: P: Ti: g Ti: ro ny yi< wu< ny Fo. ji. V si< si: P: ye mL xU le ny Pu. tA< my nA< ni, m wu: l si< Fo. ji. m: V kD le m jo. lo}

  a mL m vy; nyi kw Fo. jo. cE, m: s.] go lE nyi Fo. ji. ye cE, V"mi m: s.] vy; nyi yi< jU, pL< le ny Fo. R: ni, m V"mi pL< le l ku< lo} a< di: ji. lo; le su l: Fo. hw mL x< lo] mao: cu xi: le Q l: Fo. Ti: ro Ti: g Ti: hw, ji. me: m: ye x<] go lE V"mi Ti: RL. lE< ji. me: ye m ny x< loq bA m V"mi TE kw bA Vu} su bE. L: kw m: to, j b. l V"mi] lU, by su m: ye ny Fo. ji. Vo}