li: Pe:文化园地

m, m tA< sL; jy l ku< m w: ci wo: Py:

有家乡味道的野菜

时间:2017-09-08 11:20:23 来源:德宏团结报傈僳文编译室

  Qa< fi>o] nE< PE. wo: cy< mi l ty< Vu] nu w: m: Ci l ty< se:?q QU] Vw. nu a mL xU<-mi-w:-de kw Ci l>o] Ti: TD, ny vi. kw Ci l Vuq} vi. mU: kw le; je TA:] nyi R: nyi m bu be te, hw, dL: lA; Ko. m ny m: n: TE lE bA ty< lo] yi< w: ny Vw. w: ci wo: Py: z: ni, xU m sD< lo} Vw. m, m ny w: ci wo: Py: a< di: hw z: ku< lo] a< TA: Ti: hw, w: ci kw me: ye si< le; l"mi] yi< K, tu kw w: ci wo: Py: Ti: xU: nyi: xU: dA, lo} mi: xE fi< kw w: ci mi. CU: a li xU: z: d. m yi< a: jU: sD< lo} Vw. Ro TA:] Ti: hw, ny K, l: Fo. a: jU: CE. tL ye ny] li< R: tL gu si< fai, yi< xU; m: fe, Ci l se: TA:] K, l: Fo. bu ny L< lA; Ko. k: nA, tu l lo} TE TA: m, m ny Vw. be Vw. a< wo; P: vi. kw m a< fi le, tA< ho: t< si<] de mi g; po< w: ci kw fL< mU hw je lo} w ci Ti: TE dA ny] lo. Ku: kw H, dU: je si<] m, m ny g; po< kw hw dA je] Vw. be a< fi le, tA< ny wu: po< kw hw y: je si<] hw mL hw m: mL V"mi CE. tL gu kw le; je bA gL: l lo} m, m le bA gL: l m n n, mL m Ti: le] Vw. nu ny Vw< dA sL, sL: be wu< Pu. sL: G; z: ni, xU nyi] ni, Fi. wu: po< kw tD, k: nA, jeo} Vw. Vw< dA sL, sL: a: KL< G; k, Ci: ty< kw Q a< mi:o] nu a< mi< lo< nyi lA.] TE kw fL< mU a my my Ti: to< dE; bB,q be Ku. tu l lo} a do. do.] cU cU V bB,] Vw< dA sL, sL: zi. ce xU< KL. lL: Ku: TE, kw si, CU: wu< du: Ti: TD, jo. si<] g; po< kw be wu: po< kw Ci a: jU: mi. CU: dE; bi le bo,] go si< mu: kw a: my, nyi b kD m kw be] fL mU lE< ju le si<] a: KL< m: mo. m V bB,] yi< zL m: lo< nyi TA: n:] m: mo. mo. a: l. Ko. d, yeo} a< fi le, be Vw. nu: 2 xU< li-su lA; xy< kw be Ti: ro Ti: lA; xy< G; mL si<] k< nA< kuD: cy le x fi< gu ye t< kw tA, wu: ye ny] Ti: ro Pu. 7 Kw< bE. mL lo] TE m ny vi. Ku: kw Vw. hw tA, dU: l m Pu. a< di: my: m Ti: hw, Vo] Vw. m, m ny Vw. tA< a< di: Fo. d. V bo, be mE do: gL: l lo] yi< xE< gL: l m ni, lE. sA; a mL kw Ci m: mi le} CE To ny Ko; Po, l k< nA< yi< wu< mL z: m w: ci wo: Py: Vo be ci< t< lo} CE To wo: z: ni, xU ny ni, F. hw z: ye n t< lo] yi< Py: yi< zL Pe je k< nA< ny z: m: ji. kD le Vu} CE To hw z: fi ny a: mL< m: jo.] go lE nyi vy; nyi yi< jU, tA< m: g; m: d. n, be Ti: xU: dU: j: Ci l du jo. lo} xy Cui bA m V"mi w: ci wo: Py: wu< ju: Vo] a lio bA ny] bE KD: bE lA; kw tL t< si<] a: my, Ko; si< le: Ti: Ko; Ti: hw, mL z: m xU: V lo} m: n: wo: bE kw dU: je ty< V"mi yi< wu< nL FD, z: fi< m: V ny xy Cui zi. tA< lo< m: mL] go lE nyi vy; nyi yi< jU, tA< sL; jy l du Ti: xU: jo. lo} fL mU ny a< di: PU: m w: ci wo: Py: Ti: xU: Vo] F. fi< Ci l ty< TA:] mL: v. yi< zL be Ti: fi< v kD ny] PA; zi. V ny fL< zi.] fai, ny ni< zi. si, CU: dE: kw fL< mU dE; l Vu] a mL si, zi. a: KL< m: KD, fi l kD le ny] fL< mU hw mL x< l si< yi< PU: V"mi a: KL< K, dA l ty< lo} 30 Ko; 40 Ko; m wu< TA:] fL< mU G; mL m kuD: cy le x ru gu ye t< kw tA, wu: ye ny Pu. hw mL du Ti: cE, Vo] go lE V"mi mL: v v ty< l ny] m: lE< ju le ty< mL si< vi. Ku: l: Fo. Ti: le cy< z: du le: Pe; l Vu} nE< PE wo: z: d. m m: sD< su my: lo] Vw. nu: su<-te: mU: su ny nA; nA; nE< PE wo: TE m cy< z: ku< lo} sE, kD ny tL< l V"mi] cy< mi le ny rU, lU; lU; le: a KL z: mi. lo] to< lo; be V To. cy; ho: si< cy< z: ny my: my: mi. lo} su<-te: kw m. xU: m. je: jo. mU: V lo] m. zi. a: my, xU: ny m. mU; Ko, z: Cu. lo] go si< a< di: z: mi. m ny m. d. mU; V lo] yi< PU: a: KL< K, TA: ny] K, l: Fo. m. mU; vu Ko, lA; Ko. kw Ci le lo} m. d. mU; le xy, t< m m. mU; CU: ny ro: li-su wo: Py: Vo] z: ni, xU su my: lo} Vw. V"mi a< di: z: ni, xU m pL< du] Ti: Ko; le Ti: Ko; mu: Cu: Po, l ny] Ti: hw, nyi: hw, mL z: du hw kD ty< lo} ny, jE; Cu: ny ro: li-su xU: lE. fi< be F. fi< TA: wo: ti< ti< z: du Vo] nE: ku< ny z: mi. lo] z. CU: ji. lo} mU: Cu: Po, l k< nA< wo: ti< a< di: ti< z: k, Ci: m ny F: bA wo: Vo] nA Fi;"mi ye ji. m kw be] K, l: Fo. ny m: n: F: bA wo: Kw tA, l si< wo: ti< ti< z:] wo: cE le vyo, z:] V ny lE z: be ye ty< lo] TE m V"mi yi< sA; nE: ku< n t< lo} d. wo:] vi. wo:] lD wo:] ny, wo:] a< Kw: To. be fai, a my my jo. lo] w: ci wo: Py: TE Ti: ho: tA< mo. kD ny] vi. mU: kw dU: j: Ci l] m, m tA< sL; jy l be t< lo}

  ( bo su m;-sD-cU )