li: Pe:文化园地

《ho, lA; Ko. bA pL To: L:》 xY, do 62 Ko; Ci l m tA< xE< gL:

祝贺《德宏团结报》傈僳文报纸出报进入第62年

时间:2017-01-05 15:20:51 来源:德宏团结报傈僳文编译室

  1955 Ko; 1 v 1 nyi kw {ho, lA; Ko. bA pL To: L:[ pao-x kw ty< si yi< wu< TI: Py: xy, do lo}

  1965 Ko; 6 v ny li-su pao, cU: te, nyi> su 70 ro le: kD le m kw be m: do fi be ru n: kD lo} 1966 Ko; kw we: hw, t, kD: me, ye l si< nE< bA: xU: pao cU:"mi n: kDo}

  1972 Ko; 10 v 1 nyi kw be fai, TI: hw, xy, do fi l si< hL< TA xy, do m kw m: U> f<] yi< wu< TI: Py: be U wu< tu lo} 1985 Ko; kw Ci l TA: li-su pao, cU: TE Ti: Py: TI: n: kw TI: hw, do m wu< tu kDo}

  1998 Ko; 12 v 15 nyi> xy, do m 1951 hw, kw Ci l TA:] FD: Ku< tA< h, t< ye si< ci: kw cao, pai: kw be xy, wu< tu jeo}

  2003 Ko; TA li-su pao, cU xy, su le te, nao SD< su wu< tA, l si li-su TO: L: rw ce, xy, do l si< te, nao kw be TO: L: fo, dL si< xy, do Vo}

  2009 Ko; 2 v 27 nyi> xy, do m 2448 hw, kw be ny pao, cU: tA< yi< Pe: nL< xU: nyi> si< xy, do Vo} 2012 Ko; 2 v 17 nyi xy, do m 2594 hw, kw be ny a: jU: yi< Pe: nL< si< {ho, lA; Ko. bA pL To: L:[ xY, do Vo}

  2013 Ko; kw be w lo: kw ye ho: xU: nyi> si] 2014 Ko; kw Ci l TA: {ho, lA; Ko bA pL To: L:[ xy, do l m tA< Ko Cyo: w c, kw yi< zL xy, ho: kD b. lo}

  2016 Ko; kw Ci l TA: {ho, lA; Ko bA pL To: L[ xY, do 61 Ko; bi lo] TE m nA' kw s. m] x< m] mD; m] a: jU: to, zo: w le] ro: xU: tA< ni, nU si< go j to, j su tA< a: KL< x< mo] To: L: U nyi lo< nyi su tA< a: KL< x< mo] KO l m vy; nyi TA: Fo wu: Fo ti le sA; TU; si< li-su xU: pao, cU: TE Ti: Py: xy, gL: t< ye m tA< a: KL< x< mo] Fo mo: lA; CU; lA; w. m: PI; le n, m bE L] Ro su bu a: KL< sA; TU; je lA.}

  Vw. nu: pao, cU: xy, su bu a: KL< sA; TU; si< 2017 Ko; kw wui xe, kw ye ho: b. l n, m j: gL: t< lo} wui xe, kw be ye ho: b. l si< le: yi< xU; vy; nyi tA< g; mL m V lo} fi ni, wui xe, kw be pao, cU: te, nyi l su 100 ro Ci V si< Vw. nu: To: L: xy, su ni, m kw a: di: k, Ci: ty< lo} ro: li-su xU: wu l gw l n, m bE L; a: jU: su sA; w: gL: l. m tA< x< mo}

  (bo su Fao:-yu-ho:)