li: Pe:文化园地

vU. vy; nyi tA< xE< gL:

庆祝生日

时间:2016-12-30 09:24:33 来源:德宏团结报傈僳文编译室

  fi ni, Vw. 48 Ko; jo. Vu] Vw vU. vy; nyi tA< xE< gL: nA, lo dU: j ty< m mL xU Vu} 48 Ko; tA< Vw. a< di: m: bA ni, xU m Fi; V lo] go lE V"mi ni, m Ku: nA' kw mo: le m a< di: ve: mL l ty< m pL< du] m: bA ni, xU V"mi hw< Ci: ty< l lo] TE lE V"mi ji. lo] ci< Cy: mo: le m sD< t< ny] dU: j: x< du jo. m me: cE, tA< a: jU: tA, lo kD si<] go dE: vU. ji. l fi n, m Ti: xU: le: me: d: m. Vo}

  TE kw bA Ci le TA:] ro: li-su ny vU. vy; nyi tA< xE< gL: m a: KL< m: ye} a< xU: Ko; V m tA< le: yi< zL fi< t< si<] 60 Ko; bi l TA:] pao: c, pao: m Ti: hw, ye lo} a: b: a m ny ci< Cy: R: nE tA

  hL< TA: m nyi: m. l: Fo. ny R: nE a my my vU. lo] go lE nyi R: nE a li Ti: xU< a< TA: Ti: Ko; a< li Ti: nyi kw vU. t< m mL r m: fi< t< b. l.o} a m dU: j: ku< su ny a nyi m ye kD m vy; nyi tA< g; si< ci< Cy: R: nE ny a li Ti: nyi kw vU. t< m yi< zL fi< t< si<] R: nE n nyi ku< l ny m: n bA gL:] R nE fi< t< ku< l k< nA<] fai, m: n nyi kD le ny] Fo. wu: V"mi m: fi< t< kD le Vu}

  Vw. tA< vU. vy; nyi ny a< TA:"mi Ko; mL< kw V nyi] me: a< di: F: m pL< du] a< TA: Ti: Ko;"mi m: hw< Ci:] fi< ni, ny 48 Ko; Ci l m pL< du] m. sL: jU. Pu. Ti: wu. cy< si< vU. vy; nyi TE m tA< Ti: tD, xE< gL: n, m dU; j: t< lo] go si< v b Ti: m. m wu< TA: kw m: dU: j: Ci l] a mL si< le: dU: j: Ci l lo} a li ye se:?] a: KL< ci, ny F. cU< a: KL< do (mo: le ty< nyi t< m V lo)] ni, m a: L, kw fai, T: dU: j: nA, Vu] a: nyi be nyi< nyi kw Vw. ni, m kw a< di: Vo lo< ty< m ny L: r kw ty< si< ye cyu, sD Kao: ty< m Vw. a bi hw< hw< be Kao: hw< le fi}

  fai, 3 nyi Ko. je ny 12 v Vo] 12 v tA< li-su ny jU. cy< V bA lo] nyi< nyi n: vy; nyi kw] Vw. ny m. sL: jU. Pu. Ti: wu. cy< si<] Ko; xE; fi< kw do mL fi n t< lo}

  (bo su m:-sD-cU)