WUNPONG文蚌

JAN BUM

时间:2017-10-31 16:01:45

    jan hkohkam a dailup daihpang go Baukyi mare Mung-yi hkaro ngu ai shara ko rai nga ai. daini na Baukyi myu mare gaba go Shansi mungdo gaba a sinna maga deng 168 gang ai shara ko rai nga ai, Baukyi hpe Sut u mare ngu ai re. Hpa majo Sut u ngu a ta nga yang, 《Hkungran jawa》buk hta: Amoi Shingra gaang ga, hpunggam goi ura wa goi wa yang, uhpuk hpung, ugoi krung nga, jan gindung wang wa, shata naura hkrang wa yang, wanang ninghtoi lado shanang chye...

   Hpunggam ura go lamu hte aga lapran na gaang shingra hpe ningsin ninghtoi ginhka ya lu ai, shinggyim masha hpe ningsin gata kon htoichyi htoichya de woi gayin madun chye ai, shing rai, Shingra gaang ga, Kumdai htong wayang ga na ni go hpunggam ura hpe sagya u hku yu nga ai majo, maten daini du hkra Baukyi Sut u mare hta,hpungam ura hpe shanhte a myu mare na sagya u hku jojau hkungga nga ma ai.

                (JAN HKOHKAM)

  Jan Wa Ningsang Wunbu Hpronang go anhte hpe yi hkyen sha ai ladat, Manau nau ai ladat, Jan tsi lang ai ladat, Jaiwa madai jo ai ladat, Gat shang sha ai ladat ni shong sharin ai wa re.)

   2013 ning shata man 6 pro 22 ya shani kon shata 7 pro 4 ya du hkra sara gaba Manam Tong go chyurum wunpong Jinghpo myu sha ni a ginru ginsa labau ka shalat na matu, Miwa mung sinna dingdung maga de galang bai rot ai shaloi, sara ma Hpan Jan, Maran La, Bok Tong ni mung hkan ganan nang masai rai. Shata 6 pro 25 ya jahpot hkying manga kon rot nna, Jan bum de lung na hkyem masai. Jan bum go Sut u myu mare a dingda maga na Hkyinlim bum dingdung maron lago hku rai nhtom, myu mare hte deng shi jan sha tsan hkat ai shara ko re.                                                                                                                             

      (Jan bum lung wa ai chyinghka lam gaba)

    Nlung yep ton ai lam makau hku hkashi hte sho nga grai pyo ai  

 Ndai zon tsan ai jiwoi mungdan a dingdung maga hkan na bum hkaro hta Jinghpo bum ga hkan tu ai matut rai hpe wa mu ai majo, grai mau gajong kau ga ai.  

 

                         (Shari)

                       (Shabying)

                   (Tsamat)

               (Wa lai)

                     (Sa-ti)

                  (Jan bum lago hkan Numrin ni grai tu ai)

   Jan hkohkam wa ndai hkashi ni hta tsihkrung tsinan gashin,lungpye ntsa hta tsi lam ton ai shara ni hpe masat dingsat san madun da ma ai.

   Jan bum lung wa yang, hkying jan du ai nlung shalip lakang lung ra nga ai.

  Lam tsan ai rai n chye da ai majo, hkom let datbung ni den chyai nga ai.

  Gadong rai ntong shi ai lau hkom ga

  Shabrang wa go shong de tsat tsat lo

                      Hkringsa

    Kaduhka shabrang zon hpun ko no ba la yu ga

  Baren marung bum lam

   Jan bum lung lam hkan na nampu nampan

  Numroi gatnyeng zon nampu nampan ko sha n mai len nga sai, lam she lau lau hkom ga, Jan ga na Sut u, Ja u wa mu hkra rai ra nga ai.

 Anhte hkrai Jan bum lung ai n rai, masha la ni grau wundoi do-hkrong hte dok le.

            Jan bum na hka htung

     Jan bum na nlung chyinghka

 Lunghton lungma ko hkrai da ai hpun lakang, hkaro de uhka ak ai nsen hpe na yang nshung si hte hprui nga nga ai.

Marai mi lai hkrak sha re nlung chyinghka.

  Lunghton lungma lam

 Jahpot manap hkying kru kon shani gaang du hkra lung tim lung n ma hkro ai jan bum gadong.

 

 

 

Sara myit grai shuk mat nu ai, krung sinwa mada ndap, lunghton lungma shong lam de dingyang no hkap.

 

 

  Shakut yang zigut lu ai nga hte maren, hpro nsam she lai hkra ba ai hpang, nlung pungding ntsa ko magri hte jo shadung da ai hpunggam ura hpe wa mu ai shaloi, hkyiba ai lam hkoi mat lu saga ai.