WUNPONG文蚌

Hkon tsom shayi hte buhpun

美女与时装

时间:2017-06-07 15:19:24

 Htunghking manau poi hta tsom shayi lata ai ko gapyon nang ai buhpun palong hking amyu myu hpe yu yu ga, lawu de madun ai tsom shayi lata poi hta shang lom ai ni a hkrang sumla go sara Zhen Myin Fudem ai re, datbung ndai ni hpe lai wa sai ten hta 《Wunpong》hkumhpa laika ko bang lang wa yu saga ai.

Hkumgong shingyang seng seng re tsom kun?

Mani sumsai byi hkyok grau htap ai n rai yi? Jinghpo mungdo nna sa ai re.

Ngai yu yang, mawat singga hpye ai mung htuk ai.

Jinghpo mungdo de nna sa ai shayi le

Lai wa sai ten hta, Mangshi nbungli gut ko mu htam yu ai, ya go nhton rung de du magam mu gunhpai nga ai San San

Soi palong hte da labu bu ai hpe she Jinghpo shayi zon non ai nrai yi? Yong go.

Nshon gyinsup hpung na ni le(Dem ai: Htoi Man)

Tem sha rai tsom ai

Myigrip mun she rong le

 Buhpun palong nau n kap ai ni hpe hpang de dat ga, n rai yang nu num ni grai yu pot wa ma ai.

 《Wunpong》hkumhpa laika go 1981ning shata 8 pro 1 ya shani shalat hpangai re. Laika shapro lakmat nambat 53-1028/I, shi go ya yang Miwa mung hta Jinghpo ni a tara shang ai hkumhpa hparat laika buk langai rai to nga ai, laning mi mali lang shapro nna, lado mi hta galang lang shaproga ai, daining du yang 136 lang shapro lai wasai.

 《Wunpong》hkumhpa laika buk hta: Sumrai, ga shagop, kumyai, mabyin masa, htunghking ningli, labau lara, maumui mausa, machye machyang, shiga, sumla, datbung re laika ngau ni bang ga ai.

 Laika ngau shagun jo hkringdat: 784655328@qq.com

 Hkringdat: Sakhkung mungdo Mangshi Yungham gat lam 14-41,

 《Wunpong》ka shinggyin hpung

 Chyenan: 0692-2121820

 Mu madu:Hpaudo Bok Tong

 Zazek nambai:678400

 地址:芒市勇罕街14-41号

 德宏州文联《文蚌》编辑部