WUNPONG文蚌

1981 ning《Wunpong》lado 1-2

时间:2016-08-31 10:07:29 来源:《wunpong》

TSO BRANG HPANG DE

  Doshi Yong Htang

 

Brang nang hkon hpe tso ai rai yang,

Jiwoi mungdan hpe shong tso u,

Hkikhkam ai jiwoi mungdan,

Lamu ga dam lada,

Amyu bosang lo to nga,

Prat ningnan hpo zinghka wa...

 

Brang nang hkon hpe tso ai rai yang,

Wunpong buga hpe shong tso u,

Anhte a buga, tsit lali pyo dam ginra,

Ja lungseng ni mung hpring tsup nga,

Wunpong sha ni share shagan yong tai,

Mungkan pinra hta kunggat zet let wa mai...

 

Brang nang hkon hpe tso ai rai yang,

Myu hpe shong tso u,

Myu a htunghking tsom htap nga ai yu du,

Myu a laili laika grin nga lu ai chyu mu,

Myu a htunghking dagro lu,

Shakut sa lam hta nsi mu,

Myit ai bandung du jang she...

 

Brang nang hkon hpe tso ai rai yang,

Hpa-ji laika hpe shong tso u,

Myu a laika anhte yong chye ra sai,

Kaga hpa-ji chye la lu tim grau mai,

Ja chyai ginra dakkasu jong de mung du,

Laili laika hpa-ji hparat hkum tsup lu ai hpang she...

 

Brang nang hkon hpe tso ai rai yang,

Myiman tsom ai hpe hkum yu,

Shing-yan htap ai hpe sha hkum ngu,

Hpa-ji lam hta shong yu yu,

Atsam marai she grau ai lu,

Sari sadang hkon hpe la u ngu...

Goi, brang!

Amyit masin su, yi-ngam lu, nsi mu.

Lakung lama gu ai brang hpe yo,

Hkon prat tup tsora dik nga na, kam nga u!

Tsora let:

            Myit dik ai hkon

 

《Wunpong》hkumhpa laika go 1981 ning shata 8 pro 1 ya shani shalat hpang ai re. Laika shapro lakmat nambat 53-1028/I, shi go ya yang Miwa mung hta Jinghpo ni a tara shang ai hkumhpa hparat laika buk langai rai to nga ai, laning mi mali lang shapro nna, lado mi hta galang lang shapro ga ai, daining du yang 133 lang shapro lai wa sai.

 《Wunpong》hkumhpa laika buk hta: Sumrai, ga shagop, kum yai, mabyin masa, htunghking ningli, labau lara, maumui mausa, machye machyang, shiga, sumla, datbung re laika ngau ni bang ga ai.

 

  Laika ngau shagun jo hkringdat: 784655328@qq.com

  Hkringdat: Sakhkung mungdo Mangshi Yungham gat lam 14-41,   

          《Wunpong》ka shinggyin hpung

  Chyenan: 0692-2121820

  Mu madu:Hpaudo Bok Tong

  Zazek nambai:678400

地址:芒市勇罕街14-41号

      德宏州文联《文蚌》编辑部