Jinghpo hpaji景颇文化

WA-LA GINHTONG TA

初春

时间:2020-07-28 14:39:20 来源:德宏团结报

 Maten dung ya hte yang,

 Wa-la ginhtong ningnan shang.

 Lahkyang pan long apu pu,

 Utu chyangngau ni ngoi garu.

 Shingbai kroyeng shaga,

 Chyangngau tang ula dumsa.

 Ningngon ura shayo,

 Utong jan shayi myit lo ai wa-la ginhtong ta,

 Gatsing hpunlap run.

 Hpunlon matsun tsun,

 Lahto nampan pu.

 Gatun ladang garu,

 Saling namsi song.

 Sumlang a namsi jong,

 Chyahkyi a zonyi gahtan.

 Shan nga anghkam gahkan,

 Shadang brang zet nyiba sanat hpai.

 Ning-rim U yup tam madoi,

 Hkon sek shayi ni.

 Ninghkong da dun shanu,

 Brang hte tso a lam sumru ai wa-la ginhtong ta.

 Gongbat samui dung,

 Wam wam bungshi mung.

 Nbung bungsha chyai,

 Dingshan lahpra hpai.

 Shingra yi hkran nat,

 Htingra hpundo zat.

 Wunchyip shangu gun,

 Magyep tsa hku tun.

 Wuntep share ga,

 Manyep htingkram gala.

 Gaba htingchying hkri-on,

 Nnan nta dingshon.

 Poi lung laka ka,

 Manong ninghpa shaya ai wa-1a ginhtong ta.

 Ninghkong ja jan sharen,

 Singkong pyilan pyen.

 Maling shingnyip to,

 Jan mani sumwum hkro.

 Dung chyai shara tsan,

 Gatsing hpunlap ran.

 Samui wan hkut hku,

 Dingshan hpunlap ru.

 Yupmu namchying pu,

 Shayi num wa sumru.

 Salang rap sa up,

 Num won num la gamung sa dup.

 Hkuhkau hkon sek surat,

 Tsa hko dinghkru shanat wa ai ginhtong ta.

 Ya gajai mu nan garin,

 Mahtum mu laka din.

 Gatsi ninghte gapya,

 Shagroi ningzam shaya.

 Kukdui goirong garu,

 Bungli shang ten bai du.

 Nahking nahtai sumru,

 Nachye nhtu shagu.

 Na dung ya de tom,

 Magam yi ngam de hkrai hkyom.

 Dai ning bungli jau jau sa,

 Htaning naimam lo lu la.

 Buga ninghton hpe sharot,

 Jak hking hpri she got saga lot.