Jinghpo hpaji景颇文化

NING RIM TEN DU SHAGU

诗歌

时间:2020-04-09 15:28:11 来源:德宏团结报

 Goi yi e...

 Somrom gintong htoi wa,

 Nhtoi san na hpe la.

 Ulat hpunggam n goi,

 Hto sa hta ya modo ngoi.

 Mare gaba grup yin hproi mada,

 Wut dek htingnu hpro ginla.

 Lali tsom maling n mu yu,

 Mare htungwan hpe sha mu.

 Guntung awut shata du wa,

 Nonglai U shaga ai nna.

 Ugum jan shang ten du shagu,

 Dai do buga de dum lu.

 Jahproi ninglen ningrim rim wa,

 Buga wa yu na myit mada.

 Machyi mayan jigrong bai gasu,

 Nu yan wa gaja nga kun ngu.

 Lamu Pyilan pyen yon wa,

 Buga shingran ngu in myit la.

 Gundung awut ta hte rau,

 Nu yan wa htingra magam jau.

 Ugum jan shang ten bai du,

 Nta wa lam de bai ru.

 Nta du wa hki ba tom,

 Alum ala zum nga dong.

 Ningrim rim ten wa du shagu,

 Nu wa mare yong hpe dum lu.

 Yong go hkamja nga na sai,

 Ningrim ten hta myit lu ai!