Jinghpo hpaji景颇文化

WA HKALI SI

美丽的山和水

时间:2020-04-03 10:39:51 来源:德宏团结报

 WA HKALI SI

  Ka ai: Bum Lai    

 Hto ra...

 Lali tsom ai wunpong buga,

 Wa hkali hpun (Bunghkri hpun ) a ginra,

 Ahkyet kindit de mada,

 Majoi dung a wa hkali hpun tu nga,

 Asak na sai wa hkali hpun,

 Tu jin nna asi run,

 Hpun ba hpun pot de jahproi,

 Wa nong wa tsa gasu ngoi,

 Wa hkali hpun sin ai gadai?

 Zo nong wa ni nan rai.

 Wa hkali hpun pot de sa du,

 Wa hkali ni mong gasu pru,

 Zo nong zo wa ni a yup nga shara,

 Wa hkali hpun nhpang sin nga,

 Wa hkali si sha nna rai kun?

 Wa nsen grai hpungtun.

 Htau li htau la ngai myit yu,

 Ngai mung sha yu sana ngu,

 Sha yang mu ai nrai,

 Tsi hkrung hte tsi nan tai.

 Gatsing sha yang yuhku hkrang,

 Yu-ngui sho yang hpuntang sham,

 Chyahkro shadu lu yang sai nyem wa,

 Saihtang shadang mung rap ra,

 Chyahkro ma-um sha tim mai,

 Sai lem nten manyi sai,

 Myit ngui myit pyo hkam ja gu,

 Wa hkali hpun hkum kran lu,

 Hkai jat na she myit ga,

 Majoi hpunteng tai lu hkra!

Htingra lado du chyaga si myin an nga.  (Dem ai: Nhkum Ma Chin)