Jinghpo hpaji景颇文化

NUM GYAU AI

新婚祝福语

时间:2020-04-03 10:33:18 来源:德宏团结报

 NUM GYAU AI

 Shaman ai: Sanau Tang Sok ka ai: Sumdu Hkon Bok    

 Daini Mali ndai wa gaja,

 Nhtoi ndai wa pru nna,

 Nhkon shayi wa mahkon ga nga,

 Ntsen shayi wa shaman ga nga,

 Ya, daini ndai da-mi marung abum,

 Da-ma sungkung abum ndai ko e,

 Anhte mayu zinu ni,

 Ningsan tsom a hkahku ni go,

 Da-mi tsom rungkung ni e,

 Shayi nhkon wa ap bang wa sai lo.

 Daini madung ko nna go,

 Mali nhtoi hkrai wa gaja,

 Nhtoi nsan ndai hkrai wa gaja nna go,

 Ja lung shayi nhkon tsom a shayi ndai go,

 Da-mi marung da-ma sungkung bum ndai ko nga nna,

 Da-ma dinghku ndai wa ngang u ga she ngu,

 Ami gawoi dung ai tingnyeng ndai wa lun u ga she ngu sai lo,

 Daini numdung ko nna go,

 Mayat zahkong ndai wa manu,

 Maya zahkong ndai she wa hku sanu ga,

 Nnu maka chye da ai shayi gasha shaprat,

 Awa n-ga chye hpye ai shadang sha shaprat,

 Npan asut she wa sharing,

 Nbang asut latsa she wa shachying sanu ga,

 Daini numdung ko nna go,

 Mayu da-ma mung amyit hkrai wa sharum,

 Myit mang langai hkrai wa jahkrum u ga she ngu sai lo.

 Da-mi maga mangan nga,

 Da-ma maga wunten ja rai nna go,

 Mayu zinu ni a nten e wa hkam u ga she ngu sai lo.

 Daini numdung ko nna go,

 Anhte mayu zinu ni mung,

 Da-ma nten e wa ngang u ga she ngu sai le.

 Mayu hte da-ma lahkong maga go,

 Ade kale aprat ninghkong du hkra nga,

 Mali hkrai gung ndai daram wa ngang,

 Nmai hkrai gung ndai daram wa kang u ga she ngu sai lo.

 Ajan sumri daram wa ngang,

 Shata sumdai daram wa kang wa saga lo!

 Prat tup chyinghkai nu hpe tso nga na. (Dem ai: Nhkum Hkon Tsin)