Jinghpo hpaji景颇文化

Manu dan ai jiwoi jiwa ni a shadum jahprang ga jahtuk

景颇寓言

时间:2020-02-21 10:47:06 来源:德宏团结报

 Ka ai:Ninghtoi Gin Htong

 Hkringmau sha ai go Bainam,

 Manang ga madat ai go mayam.

 Ama shangun salang nang,

 Agui gyit dun gindong dang.

 Aga gaja go marang nhtum,

 Mungga gaja go U goi mahka.

 Yi lata ai wa nhprot shingnom hkrup,

 Num lata ai wa dubong gatut.

 Myit yang mang,

 Galo yang dang.

 Tak ai wa grau,

 Mu ai wa mau.

 Ndup wa a gasha nhtu ye,

 Ningwot wa a gasha abo hpye.

 Dangkang wo ai wa n gaya ai,

 Jinu gon ai wa she gaya ai.

 Masin machyu manang n lu,

 Ladi machyu simai n mu.

 Awan ganu go hpunjum,

 Dinghku ganu go anum.

 Hpok hte hpre,

 Nohpu hte htingke.

 Lau du lago,

 Lau sha wan numhto.

 Myit malai go nga ai,

 Hpro malai n nga ai.

 Goyi malai go nga ai,

 Gola malai n nga ai.

 Galo galo nga yang ngai hkrai chyum,

 Sha sha nga yang woi nong hpyum.

 Lamu ra yang ga madi,

 Num ra yang la si.

 La ga galang dat,

 Lauze lago galang hkat.

 Shalu ai ni go yom,

 Sha ai ni go tom.

 Jum lai ai she na ai,

 Aga lai ai n na ai.

 Shinggan de ninggoi zet,

 Nhku gata wa hkyi tong ret.