Jinghpo hpaji景颇文化

Sinwop Zinli Htang Ga

预防新型冠状病毒责任在你我他

时间:2020-02-21 10:39:39 来源:德宏团结报

Myit mang langai hte Konjong sinwop zinli ana ningnan manga

Ka ai:Bum Lai

 Oh...

 Goi sha lo, shang goi ya,

 Mangai zo nong mahku ginron,

 Mahku nu shinglam madoi shalon,

 Mungdan tong long ndau shabra,

 Mungkan pinnra ganan gara hkra,

 Gumsan mungdan gaang,

 Hobe Wuhan hpu-wang,

 Sinwop ana zinli lawan,

 Madu mahkron ana alat,

 Amoi chyaloi n nga yu,

 Maten daini hkron kap ga-u,

 Gong yan gahtet lanang lai,

 Nji n-gu nga wa ai,

 Sinwop chyaulon hpe yu yang,

 Sinwop bum hpye nsa dang,

 Sa lot lot let abo sin wa,

 Gadang agrop mat ai du hkra,

 Ya kap ya dong re mung nga,

 Hkritung shingda ai mung pra,

 Sanit matsat ya e mung brat,

 Bat lahkong hpang e mung jat,

 Ya kap ya chye ai mung nga,

 Tong marang mi she chye ai mung pra,

 Kap sai ni a nsoi,

 Bungtsin bunghpoi bung chyai hproi,

 Mahka mayan ko mung rong,

 Gong yan sata ko mung htong,

 Shadip hpungshon ko mung hkron,

 Galai nshat ko mung ron,

 Buhpun hking hta mung ningra wa,

 Hpun nba mung ga kau ra,

 Dai rai ana kap sai masha,

 Madu hkum sadi dung let nga,

 Asuya madun ai ko hkan

 Tsihkrung tsi nan ko mahtan,

 Shinggyim ron lai n mai hprai,

 Shawa yong a matu myit ra ai,

 Zinli htang na yong a lit,

 Chyahtum chyalai aga hton,

 Sinli wunli n-gup non,

 Gong yan hkamja nga ai ni,

 Zinli htang na hpe ningli,

 Shanghtin lahkam htot sa wa,

 N-gup magap let pru sa ra,

 Hpong ginra poi lo hkum sa,

 Htingchying htingwan e sha nga,

 Ten shagu ta shin na hkum ma lap,

 Pru hkom shagu n-gup lau magap,

 Shada shaga tim loi tsan gang,

 Jinghku raitim hkum shakram,

 Masin nban kon hkum lai,

 Htingbu gahtong n mai shang ai,

 Ganing rai me lo nga yang,

 Masing na na ten nan ang

 Amyit shawang woinyi hkum yon,

 Asuya mungga dangam hton,

 Pati mungga hkan ga,

 Kro wang sindung shakang shaja,

 Tsi hkrung tsi nan hte rau,

 Sinwop zinli ana htau,

 Atsa chyaru koi gam na,

 Awo shang na hpe tsang ra,

 Jau jau yup jau jau rot,

 Hkum shakyang zinli kon lot,

 Shawang amyit ninghkong galu,

 Teng sha ong dang na re ngu,

 Ana hkoi ai shani she,

 Bai hkrum shaga chyai na re!