Jinghpo hpaji景颇文化

MANAU HTA KUMHPA YA AI

祝福词

时间:2020-02-21 10:34:31 来源:德宏团结报

Ka ai Yongba Tang

 E ya nanhte ningtung hkringmang,

 adu salang ni,

 sut du gaba num ai,

 lauban launa hkum ai,

 myitsu salang ni e,

 anhte daini ninggon shawa ningtung ningba ni,

 shingtung aju shinggam manau shara ko,

 nanhte e hkungga wa lung madat,

 machyang chyingboi wa masat,

 nanhte du salang ningtung hkringmang,

 latsa ya atsam e anhte daini ndai zon,

 lahkon aju shingtung manau lu dum bang wa,

 shinggam manau hpuwang achying lu pukgum shang wa in,

 nanhte e shingtung aju ahpang hkap la ra,

 shinggam manau kumhpa hkap hkungga ga ai lo...