Jinghpo hpaji景颇文化

Gasa ni a myit lu lam

代表心声

时间:2020-01-20 11:05:20 来源:德宏团结报

  Gasa Hpai Yin Seng tsun ai, lammo go maden hkrat wa ai magam mu hta atsam no dat ga, Ta-li ko nna Shuili du ai wanleng lam lawan htu jahkrang na matu n-gun grai no dat ra ai, Muje ko nna Madale du ai wanleng lam mung lawan hprai hparan nna ndut ndang galo lu na matu n-gun atsam dat ga, Muje nbungli gut galo na lam hta mung lawan shadut shadep ra sai. Hpaga ga manu na matu, nguipyo simsa ai htingwan go maden ton ra ai, hpa bo dut sha yang hpaga gaja na, ganing re hpaga masha ni hte hpaga jom ga yang she bungli ongdang hkra galo lu na ngu ai ni hpe sung sung myit yu ra ai. Madu ginra na hpaga yumga dap galu gaba wa na matu, n-gun grai hkan jo ra ai.

  Gasa Lai Ma Nan tsun ai, ruyak madi shado magam mu hte seng nna, hkai lu hkai sha, rem lu rem sha lam hta atsam dat shangun ra ai, ruyak jamjau ai nhkun ko nna lot lu jang, matut nna nhpa hkai yang she ja gumhpro lu tam lang na, nhpa rem yang she dinghku hta ngui pyo wa lu na ngu ai lam ni myit ya ra ai, mi ko nna hkai sha nga ai, rem sha nga ai magam bungli hpe n tat ai sha galo nhtom, ningnan ai magam bungli woi shalat galo ra na re. Miwa(Yinnan) madu myit ra hpaga ginra Sakhkung hpaga shara shabyin shatai to nga ai ginjang manat nna, hkaimu gahtong de dat nbung jinghkri ko hpaga chye ga hkra woi sharin hka ja htu satsong hkrat wa let, hkaimu masha ni lu su nga mai wa na matu shakut ga.