Jinghpo hpaji景颇文化

N-gai Dingla Wai Jan Shata Shang Ai Shani Bo Sharot Ai Dumsa Ga

老人去世懂撒词

时间:2019-08-23 16:17:03 来源:德宏团结报

 (Shata 8 nhtoi 21 ya na do)

 Gashu gasha ni ye

 Wunji ahku wun wa yu

 Ningkran ahku wun wa mu wun

 Ngaishu ni ye

 Ngai sha ni ye

 Nji Mari Nang

 Tsummun Lungbyen gawan

 Dunghkun Lungbyen sa gatsan

 Sanit ya ninghtoi du wun bai wa ringngai nga

 Wo

 Gashu gasha ni go

 Ya yi

 Nji Mari Nang dingla go

 Aji ye rai mat sai

 Anat ye tai mat sai

 Kaju jai nbang ban nai

 Kindu nang lakan kai mat dai

 Nji Mari Nang dingla go

 Aji aman man

 Anat gahtan htan mat sai nga en

 Gashu gasha ni

 Nji Mari Nang dingla e

 Adap dap gru gat gama

 Shikroi hpungtsin gat gamya

 Gashu gasha ni go

 Nji Mari Nang nga

 Latsen du-u do

 Wumung hpa jom ganyi

 Jahku bau man hpo

 Laisi gabung dum n kri

 Gashu gasha ni

 Mari Nang dingla ya

 Summu du-u bai do

 Wumung hpa jom bai kri

 Langai bauju bau man hpo

 Laisi gabung dum yang kri

 Gashu gasha ni go

 Mari Nang dingla e

 Kajin nga mi jahpu

 Jinna nga mi sharut din

 Asi ninghpang ngu wun kau wai da

 Gaang aga dai rain ring

 Kumdai wa yang ga dai rain chying ngai da

 Gaang aga ring

 Shingra gumdung chying nga yang

 Sinna Ala ngu ai mi

 Tingsa majan ngu ai mi pra ai da

 Sinna La hte Tingsa Majan go

 Awang lung lupdang grung

 Mada wunmong nu

 Ninghtan magam htu

 Nhprong nhkyeng lu

 Baigum bainyeng

 Wu (U) dung wa dung

 Mabu ginshang

 Sumpu sumhtang agan su

 Wuhku wula ginsu ginsang

 Siyang dumsu asut su wun nga wa

 Yu maya zadung ganon

 Samzet samtsang zawa gapyon nin

 Ninggut ninggan ram

 Ningja ningnan htam mun nga wa

 Shadang ninggang aye

 shayi shingwoi ahpye

 Shadang ninggang sumro

 Shiyi shingwoi sumbo

 Alat ningshong shangai

 Lapran Kying nang

 Ayut Ninggum

 Dinghkai yin pra

 Galu shingwang wang

 Gaba dahkrap shang

 Nga mai wunli la

 Galu gaba wun-gau da

 (Bai matut hnti ga)