Jinghpo hpaji景颇文化

GUMHPRO JOI MASUM

三斤钱

时间:2019-08-23 16:14:59 来源:德宏团结报

  Ka ai:Ngo La Bum

  Moi gahtong langai mi hta matsan mayan re, yi sun hkauna n lu ai Jahkrai Ma la sha shannau ni masun nga ma ai da. Galo lu galo sha shara n lu ai majo, shannau ni masumhta na ganau hpungdim wa hpe mahtang go du ni a nta ko nchyang sa chyang shangun mu ai. Dai shaloi jom dodan ton ai nchyang jahpu hte aten ni go: Masum ning e shata masum e nhtoi masum ya rai jang gumhpro joi masun ya na hku rai nga ai.

  Dai Jahkrai Ma go shannau ni yong a matu kanbau bungli re majo, nchyang madu ni tsun ai ga hkrak madat nna htep lahti kangka ai nchyang sagyi tai mat wa nu ai.

  Tsun yang go aloi sha, galo ai ten go ram ram na yang she masum ning e shata masum du nga ai. Shingrai, hpang jahtum na masum ya hpe shatup da nna gumhpro joi masun hpyi gun nna wa na hku myit makun ton nga yang, dai Du wa go gumhpro joi masum n kam ya nna, hpang jahtum na masum ya hta Jahkrai Ma hpe mungkan e gadai pyi n galo yu ai, n mai galo ai bo amu lam masum no galo da ya rit ngu nu ai da. Shingrai, Jahkrai Ma hpe “E, Jahkrai Ma e, na mu lau ngut sai, ya ndai hpang jahtum masum ya e galo na mu lam masum no nga ai, mu ndai masum galo da ngut ya jang she, na a mu ngut sai hte maren, gumhpro joi masum la nna nta wa lu na hku re. Dai mu masum hta na lam mi n ngut da lu yang mung gumhpro joi joi yom mat na hku re” ngu shagyeng ton nu ai rai. Dai mu lam masum go: 1. Du ni a nga wula langai hpe npan e tu nga ai, masa hpun ndung ko lani mi lung rem da ya na; 2. Du ni ja lu ai hka htung dai hpe Duwa a yup gok ko no wa htot bang da ya na; 3. Du ni a namdum na ahkyi hpe mahkra no sa sha kau da ya na hku rai nga lu ai. Raitim, hpang ja- htum masum ya na mu lam masum dai hpe Jahkrai Ma go n lu galo da ya ai majo, gumhpro joi masum dai n lu la ai wa mat nu ai da. Shingrai, Jahkrai Ma go gahpu ni hpe wa tsun dan ai shaloi, gahpu yan go mu lam dai masum go gaja byin mai ai bo mu n re hpe myit yu nna, gahpu gaba wa mahtang go hpaji myit shapro la nna sa wa nu ai da.

  Du ni a nta e sa du sai hte maren, Duwa hpe “E, Duwa e, ngainau wa n lu galo shakre da ya ai mu lam masum go hpa bo wa re ta?” ngu san yu u yang, ap yu sai hte maren, gahpu wa mi du tim byin lu na n rai ngu myit nna hkrak sha bai tsun dan u ai.

  Dai mu lam masum hpe gahpu wa go nnan shani dai wula hpe hpun ndung e lung rem na matu, hpun makau ko wudang shingtai langai mi kran jun nna, hpunggun grai gaba ai langai mi hta nga wula hpe gyit noi nna sumri gaba hpe gang lamat shalun dat na hku hkyem bang wa nu ai. Shaloi Du wa sa mu nna “Dai nye a Nga noi gabat sat kau ya na she hkyem nga ndai, rami rai nu ga.”ngu nna gumhpro joi mi ya nu ai da.

  Lahkong ya ngu na shani na mu go hka htung hpe du wa a gok e wa htot ton ya na matu, ningwa hte nhtu lang, ningren lang rai nna, hka htung shong sa shadon la nhtom, du wa a gok chyinghka lam bai wa shadon bang wa nu ai da. Lachyum go gok chying- hka lam nau gaji, hka htung go gaba re majo dai gok chyinghka lam hpe tsomra mi ga- htam kau ya ang ai lam hpe Duwa mu dat ai majo “E, ra mi rai sai, nye a nta jahten ya hkra na she rai yang go n htot ya nu ga” ngu nna gumhpro joi mi bai jat ya nu ai da.

  Hpang jahtum masum ya ngu na shani na mu go, namdum na ahkyi hpe mahkra shadu sha kau da ya ngu ai re majo, dai Ja- hkrai Ma mung bonu tsomra mi go chyat da lu ai. Raitim myit lawam ai Jahkrai Ma go dai du ni a shat gok na ndi hpe hkrot she ngu wa gashin rong to nga nu ai da. Shaloi Du wa go“Dai hpa di na ngu sa gashin da nu?” ngu san jang “Ato nang she ahkyi shadu sha nga ai majo, di gashin nga nngai.” ngu jang, Du wa go “E, nye adi she maza ya na rai yang, rami rai sai, hkum shadu sha sa.”ngu nna dai hpang jahtum na gumhpro joi mi mung bai ya kau nu ai da .

  Shingrai Jahkrai Ma go mu lam masum dang kau da nna, gabu gara hte gumhpro joi masum gun nna wa mat sai rai.