Jinghpo hpaji景颇文化

N-gai Dingla Wai Jan Shata Shang Ai Shani Bo Sharot Ai Dumsa Ga

娶亲礼节懂撒噶

时间:2019-08-23 16:13:41 来源:德宏团结报

 Shata 8 nhtoi 16 ya na do)

 Mahprimgui long go

 Nji Jan Ningsang

 Anhteng mun

 Nji jan Ningsang nang nge no mu wai nga

 Niji Jan Ningsang

 M ahprim gui long nge

 Sumtu gamung san

 Mahprim guilong nanhteng

 Ni jan ningsang nge gade en yu nga yang

 Mahprim guilong go

 Nji Jan Ningsang nge

 Amhteng go (Nanhteng nge)

 Guihtang de en yu wai

 maitsan hku de en mu wai nga

 Nji Jan Ningsang

 Mahprim guilong nga

 Maitsan hku de

 Gupmai kumlep hpyan di ya

 Mahprim guilong hte go

 Ji madin n nga

 Nat madin n da

 Ya du mateng

 Gaang ni hte Aji madin nga

 Anat madin da

 Gaang ni

 ya du mateng Aji ye n yu

 Anat dai n mu wai da

 Mahprim guilong hte go

 Aji madin n da

 Anat madin n nga en

 Mahprim guilong go

 Ya du mateng Aji yu

 Anat dai mu

 Mahprim guilong ya du hkra mu wai da

 Gaang ni ye

 Ya nanhteng

 Wugut wunat

 Wumyin wuba

 Wujin wuya

 N-gai dingla

 Jaili jaiwa

 Hkringwa dumsa

 Mahkon shabrang

 Ma gaji

 Ahkum jinghtum rai en

 Wo

 Gaang ninghtong de wa brat

 Shingra htinggong go

 Wa mayat din

 Mayat maya gumja gumhpra rai en

 Shiyi shingwoi gaye

 Shidang ninggang wa ahpye en

 Nhprong nhkyeng lu

 Mabu ginshang ja su

 Wu (U) dung wa dung gan lu

 Wuhku wula sut su wun

 Gaang ninghtong go wa lat

 Shingra mayong go wa pat

 Gaang htinggong go wa brat

 Shingra mayong de wa mayat din

 Wa nga msit ngu

 Gaang ni

 Gaang ago num num hkum hkum rai en

 Gaang Jiri en rot

 Apyeng numshang ngin lai en

 Gaang ahting go wa ring masai da

 Ya du mateng

 Shinggyim masha ni

 Shinggyim gahtong go lai

 Masha htinggong go dai rai en

 Mayat maya gumja gumhpra pra masai da

 Gaang ga dai rai lai wa ai da

 N-grau lamat aman jahtat nang mung

 Gaang Jiri en rot din

 Wo

 Wubung shagong wa lung

 Wubang ningmong wa dung

 Wubung shagong wa shalum

 Wubang ningmong wa dum

 N-grau lamat Gaang Jiri en rot din

 Ya du mateng

 Wubung shagong lung

 Wubang ningmong hkyi shalum nga

 (Bai matut hti ga)