Jinghpo hpaji景颇文化

HTINGRA LADO

春季

时间:2019-08-23 15:59:25 来源:德宏团结报

 Ka ai:Ngo la Bum

 Nshung ta de bai du,

 Byin pu ni mung pu.

 U numji numchyoi gashoi,

 Gashung gatsi pyo la ai.

 Maji ta lado mung lai,

 Maga ta de du shang sai.

 Chyinghtong pu ni majom,

 Htingra pu ni mung mayom.

 Nam nga u bo hkum hkra,

 Gabu gumrong let ka.

 Shinggyim masha ni go.

 Poi shingra galo let pyo.

 Maga ta lado htum rai,

 Hkru ta de du shang sai.

 Shagong maron shagu,

 Lahkyeng pan hpro pu.

 Lado hkra u ni gashoi,

 Pukdun duwau ni ngoi.

 Gashung ta sama ni wai,

 Nlum ta a nsam ni galai.

 Makau grup yin de mada,

 Nra sumshi ni grau jat wa.

 Shayi chyinghkon ni garen,

 Dinghku num ni myit hten.

 Hkru ta lai ra ta shang,

 Nlum ta a nhtoi ga-ang.

 Hkye tsom maga pu,

 Pu tsom lali ai ten du.

 Gahtet ai lam ni grau jat,

 Hkum hta salat ni lui hkrat.

 Bungli gatsi ni bung wa,

 Hpun lap ni run hkrat nga.

 Oh..pyo la ai nye a bum ga,

 Ndai htingra lado hta wa.

 Shadon dan na pyi n chye,

 Tsun dan yang kam na n rai.