Jinghpo hpaji景颇文化

N-gai Dingla Wai Jan Shata Shang Ai Shani Bo Sharot Ai Dumsa Ga

娶亲礼节懂撒噶

时间:2019-08-23 15:57:28 来源:德宏团结报

 (Shata 8 nhtoi 14 ya na do)

 Mji jan Ningsang hkyi mung

 Ajan sumri yan

 Shuat mahkui hpyan nin nai

 Gaang Jiri en rot nin

 Hto

 Ajan makum nyep

 Shuta ga htep

 Nji jan Ningsang

 Ya daini du mateng

 Gaang ni ye lan nai da

 Shingra ni ye hpan nai da

 Wuhku wula sut lan

 Wu (U) dung wa dung

 Si yang dumsu

 Rumboi rum hkyem

 Laring gumrang

 Mabu ginshang ja dai du hkra hpan nai

 Gaang ni

 Ya

 Daini du mateng dai rai lat wa pat wa ai da

 Gaang ga dai rai ring

 Kumdai htong wa yang dai rai chying ngai da

 Tsummun Mang Gabang Ninggong Dunghkun mang nge

 Ningji Ninghkai ya

 Sana labau ya du wa sai

 Ningnu Ningwa ya

 Tingsa labau

 Ya pru wa sai

 Sana labau gon

 Tingsa labau yon

 Matut apot ninghpang gon grup wa sai

 Tsummun na atsom lara sit

 Dinghkun na madat lasha sai

 Amoi Gaang aga ring

 Kumdai wa yang chying

 Gaang ni lat

 Kumdai wa yang pat nga yang

 Mari nang dingla ngu ai nga

 Gashu gasha ni

 Nji Mari Nang dingla

 Nang si jang nge

 Anhte ningshu ningsha ni

 Ning di yin ruk rak

 Ning di yin buk bak na ngu wun

 Madong ngin nai shadut

 Dingshan lang ngin shakrot

 Buk bak ngin me shadut

 Ruk rak ngin shakrot wa yang

 Nji mari nang go

 Hka reng

 Ngaishu ngaisha ni ye ya

 Nji Mari Nang dingla go

 Nanhteng nga

 Shingmyet (Shamyet) hpunnu rai yin no nga

 Shu-wung lungpu

 Akun ganu

 Dinghku adu tai yin no nga

 Ninggut nigngam ram

 Ningja ningnan htam mun no nga yang me

 Nji ye

 Hpunpu numnong ngin me shadut

 Wa pu ningjong ngin me shakrot wa yang

 Ya Nji wo

 Tsummun Lungbyen no guwan

 Dunghkun Lungbyen no gastan yu ga nga

 Nji Mari nang dingla

 Sanit ya ninghtoi bai lai du na nngai

 Nji mari nang dingla

 Tsummun lungbyen gawan mat wa

 Dunghkun Lungbyen gastan mat wa yang

 Sanit ya ninghtoi bai lai du wun

 Nji Mari Nang go

 Kindu nang lakan kai en lai du wa

 Gaju jai nbang ban en bai wa

 (Bai matut hti ga)