Jinghpo hpaji景颇文化

N-gai dingla Wai jang Shata shang ai shani Bo sharot ai Dumsa ga

老人去世送魂仪式

时间:2019-07-16 16:41:55 来源:德宏团结报

 (Shata 7 nhtoi 12 na do)

 Apu shing yang pu

 Asi gung yau si

 Gaan g aga tup

 Prang nyap layang sup rai en

 Tu kungdam zinghka wa nga yang

 Tu jin nin ninggong

 Ru jin nin song

 Jahtum sau yau sa

 Shala hpungtun pa

 Ningshin nin reng du sharot

 Shalung shala galai ningnong ngoi

 Shalung shala wusa mung Aru ron nin ru wa

 Aban hkron nin tu wa

 Hpunmyi hpunrong

 Hpunman maku gungli hpo gabong

 Apu pu asi gung yau si yin

 Prang nyap layang tup

 Kumdai htong wa yang sup

 Tu kungdam zinghka wa sai

 Apu shing yang pu

 Asi gung yau si

 Tu jin nin ninggong wa

 Ru jin nin song wa

 Tu jin nin nyip wa

 Ru jin nin sip wa yang

 Jahtum sau yau sa

 Shala hpungtun pa

 Mungshin nin reng du sharot

 Ninghta en tseng abong shakrot

 Galai ningnong ngoi rai sai

 Galai ningnong aru ron nin ru

 Aban hkron nin tu

 Hpunmyi hpunrong

 Hpunman maku gungli hpo gabong ngin tu wa

 Machyang hpring alap chying ngin go

 Gaang aga hta tup

 Prang nyap layang hta sup

 Tu kugndam zinghka wa sai

 Gaang aga dai rain ring ngai da

 Prang nyep layang dai rain chying ngai da

 Tsummun Mang Gabang Ninggong Dung- hkun Mang nge

 Ningji ninghkai ningnu ning wa ya

 Sana labau gon matut

 Tingsabau gon gamut

 Lamun maumui gon

 Latsa ginjo yan yu wa sai

 Tsummun na lara ding yang

 Dunghkun na madat lasha ding yang di

 Ji manang hkringwa e

 Tsummun na lara sai

 Ngji Nhkai Angnu Awa sana labau yon

 Tingsa labau gon ding yang di wu

 Amoi Gaang ni ring

 Shingra Kumdung ni chying

 Gaang ni lat Shingra Kumdung ni pat nga yang

 Wa nang lado n dum

 Ninghtoi lagam n chyeng

 Sin yang go sin nai yang

 Htoi yang htoi yai hprang

 Sinpro numga de en

 Nji Jan ningsang pru wa sai

 (Num shani: Nhkai Jan Ningsang)

 Sinna numga de e

 Sinna shagong shang

 Bumlang shagong bang

 Ninghkong ajan du

 Bumlang shagong bu yang

 Gaang ni Nji Jan ningsang si sai nga en

 (Num shani: Nhkai Jan Ningsang si sai nga en)

 Gaang ama yan ne

 Hto Nji ye

 (Num shani: Nhkai Jan Ningsang nge)

 Nji Jan Ningsang si sai

 (Nhkai Jan Ningsang si sai)

 Nji Jan Ningsang nge

 (Ngai jan Ningsang nge)

 Ajan lahpu lung pa

 Shata bunghko lung sa masit nga

 (Bai matut hti ga)