Jinghpo hpaji景颇文化

MYU A SAI LAM

民族血脉

时间:2019-07-16 16:39:49 来源:德宏团结报

 Myu a sai lam ngai jongma

 Mungkan hpaji shakut nga

 Jong gaji na dak kasu

 Ngai shakut ai myit asu

 Hpaji madang ngai shachyut

 Gumhpro majo myit n gut

 Yakhkak lam ni nye n-gun

 Shakut shaja ten gadun

 Hpot ni na ten hpaji kung

 Myu sha lam woi lahkam lung

 Shong lam hpe ngai son sumru

 Jiwa prat hpe shingran mu

 Du do sai hko grai ap nong

 Rot jat bong lam sharong

 Laika n chye ai hparan dan

 Myu tso mung tso myit grai ngang

 Wunpong sari shadan dan

 Nang ngai anhte a tsom hkan

 Myu a sai lam san seng hkra

 Nang hpam lu sha koi gam ra

 Myu sha woi na magam lo

 Myu sha htunghking jom dagro

 Hpaji masa prat dep hkra

 Myu a sai lam woi on ra

 Htunghking makam nhtoi mu

 Myu a sai lam n-gun lu

 Shakut shaja shong lam hta

 Ningbo ningla lit magra

 Shakut nga na prat htum hkra

 Numdo numdan n tsang ra

 Ga sadi majoi n jo

 Dung ai U majoi n hto

 Sai lam ahkyak yong jom myit

 Hprai kau n mai labau lut