Jinghpo hpaji景颇文化

N-gai Dingla Wai Jan Shata Shang Ai Shani Bo Sharot Ai Dumsa Ga

老人去世送魂仪式

时间:2019-07-16 16:38:59 来源:德宏团结报

 (Shata 7 pro 10 na do)

 Hpunsi shakrau

 Latsen jirit ni mung

 Aru ron nin bai ru wa

 Aban hkron nin bai tu wa

 Machyang hpring alap chying

 Apu shing yang pu

 Asi gung yau si

 Gaang aga tup

 Prang nyap layang sup rain

 Tu kungdam zinghka nga yang

 Tu jin nin ninggong

 Rujin nin song

 Tu jin nin nyip

 Ru jin nin sip wa yang

 Jahtum sau yau sa

 Shala hpungtun pa

 Ningshin nin reng du sharot

 Ninghta en tseng bong shakrot yang

 Lating numrong

 Lagum lamai galai ningnong ngoi

 Lating numrong

 Lagum lamai mung ngai

 Aru ron nin bai ru wa

 Aban hkron nin bai tu

 Hpunmyi hpun rong

 Hpunman maku gungli hpo gabong

 Machyang hpring alap chying ngin

 Apu shing yang pu

 Asi gung yau si

 Gaang aga tup

 Prang nyap layang sup rai en

 Tu kungdam zinghka nga yang

 Tu jin nin ninggong ru jin nin song

 Tu jin nin nyip

 Ru jin nin sip wa yang

 Jahtum sau yau sa

 Shala hpungtun pa

 Ningshin reng du sharot

 Ninghta en tseng abong shakrot yang

 Lahkru laja galai ningnong ngoi

 Lahkui laleng galai ningnong chyoi

 Lahkui laleng lahkru laja wusa hteng

 Aru ron nin ru wa

 Aban hkron nin tu wa

 Hpunmyi hpunrong ru wa

 Hpunman maku hpo gabong ngin tu wa yang

 Machyang hpring alap chying

 Apu pu asi gung yau si yin tu wa

 Tu jin nin ninggong wa

 Ru jin nin song wa

 Tu jin nin nyip

 Ru jin nin sip wa yang

 Labyi larang galai ningnong ngoi

 Laron masa ninggong chyoi

 Labyi larang laron masa wusa hteng

 Aru ron nin ru wa

 Aban hkron nin tu wa

 Hpunmyi hpun rong

 Hpunman maku gungli hpo gabong ngin tu wa

 Machyang hpring alap chying ngin ru

 Apu pu asi gung yau si yin nai

 Gaang aga tup

 Prang nyap layang sup rai

 Tu kungdam zinghka nga yang

 Tu jin nin nyip wa

 Ru jin nin sip

 Tu jin nin ninggong

 Ru jin song

 Jahtum sau yau sa

 Shala hpungtun pa

 Ningshin reng adu sharot

 Ninghta tseng bong shakrot yang

 Wo

 Gatzi gatrai galai ningnong ngoi

 Hpunggan noitung chyoi

 Gatzi gatrai hpunggan noitung wusa hteng

 Aru ron nin ru wa

 Aban hkron nin tu wa

 Hpunmyi hpunrong

 Hpunman maku gungli hpo gabong ngin tu wun nai

 Machyang hpring alap chying wa

 (Bai matut hti ga)