Jinghpo hpaji景颇文化

N-gai Dingla Wai Jan Shata Shang Ai Shani Bo Sharot Ai Dumsa Ga

老人去世时送魂的董萨话

时间:2019-07-16 16:34:41 来源:德宏团结报

 (Shata 7 pro 5 ya na do)

 Amoi Gaang Aga

 Ahkai wusa ngu ai nga

 Kumdai wa yang dai rain chying nga yang

 Tsingdu tsingman wusa ngu wai

 Aru ron nin ru wa

 Aban hkron nin tu wa

 Hpunmyi hpunrong

 Hpunman maku gungli hpo gabong ngin

 Machyang hpring alap chying

 Apu shing yang pu

 Asi gung yau si

 Gaang Aga tup

 Prang nyap layang sup rain

 Tu Kungdam zinghka nga ta sai da

 Tsingdu tsingman wusa

 Tu nga ninglen ne me nyip wa

 Ru jin nin sip wa

 Tu jin nin ninggong

 Ru jin nin song wa

 Ginding aga majat rai

 Kahkun numba ashat tai

 Shalung hpungtun sa

 Shala sau yau pa

 Mung shin nin reng

 Ninghta en tseng

 Du sharot bong shakrot

 Tsadu tsahkya galai ningnong ngoi rai sai

 Tsadu tsahkya wusa mung

 Aru ron nin bai ru wa

 Aban hkron nin bai tu wa

 Hpunmyi hpunrong ngin ru

 Hpunman maku gungli hpo gabong ngin

 Machyang hpring alap chying ngin

 Apu shing yang pu

 Asi gung yau si yin nai

 Pyang nyap layang hta tup

 Kumdai htong wa yang hta sup rai

 Tu kungdam zinghka nga yang

 Tsadu tsahkya wusa mung

 Rujin nin ninggong

 Tu jin nin song wa

 Ru jin nin nyip

 Tu jin nin sip wa yang

 Jahtum sau yau sa

 Shala hpungtun pa

 Mungshin nin reng

 Ninghta en tseng

 Adu sharot abong shakrot yang

 Namhtu namda galai ningnong ngoi

 Namhtu namda wusa mung

 Aru ron nin bai ru wa

 Aban hkron nin bai tu wa

 Hpun myi hpun rong

 Hpunman maku gungli hpo gabong ngin

 Machyang hpring alap chying ngin

 Apu shing yang pu

 Asi gung yau si yin nai

 Prang nyap layang tup

 Kumdai htong wa yang hta sup rai

 Tu kungdam zinghka nga yang

 Tsadu tsahkya wusa mung

 Ru jin nin ninggong

 Tu jin nin song wa

 Ru jin nin nyip

 Tu jin nin sip wa yang

 Jahtum sau yau sa

 Shala hpungtun pa

 Mungshin nin reng

 Ninghta en tseng

 Adu sharot abong shakrot yang

 Hkumpyi hpunrong

 Hpunman maku gungli hpo gabong

 Wumung wumai

 Manon sumpra

 Galai ningnong hteng chyoi

 Namhtu namda

 Wumung wumai

 Manon sumpra hteng

 Tu jin nin ninggong

 Ru jin nin song wa

 Tu jin nin nyip

 Ru jin nin sip wa yang

 Jahtum sau yau sa

 Shala hpungtun pa

 Mungshin nin reng

 Ninghta en tseng

 Adu sharot

 Abong shakrot yang

 Latsen jiri

 Hpunsi shakrau galai ningnong ngoi rai sai

 (Bai matut hti ga)