Jinghpo hpaji景颇文化

BUMGA HPE SHINGRAN MU

回想起故乡

时间:2019-07-16 16:31:45 来源:德宏团结报

 Tsit lali tsom ai Jinghpo bum ga

 Lam ni singgyi singgo rai bum a hkum e gran nga

 U numji numchyoi ni shagrau n ra shaga

 Hka shi hka nu ni hkaro hta ngoi shara

 Ma gaji ten na shingran ni ngai a man e pra pra

 Nu ngai hpe yi de woi sa

 Wa ngai hpe hka ja nhtung do ya

 Ma e ma e lau sa su nga

 Wo bumlang shagong de mada dat yang

 Nampu nampan amyu myu pu tsom shaya

 Oh

 Goi lo...

 Buga hpe myit dum dat shagu

 Krodung masin hta galoi mung malap n lu

 Nu a matsun ga hpe myit dum

 Wa ndo yang hta pali shit ai shingran ni mung mu

 Kro lawang myit hta marit ningtsing dan dan pru

 Oh

 Goi lo...

 Bum ga hte hka ai ten mung na mat wa sai

 Mano manang ni hkauna de wa wa sa sa bungli kyin nga ma dong