Jinghpo hpaji景颇文化

GASA MARO JO AI DUMSA GA

懂撒祭祀词

时间:2019-01-08 16:42:45 来源:德宏团结报

 Wo

 Aru hpai sau wat marong

 Ningmun gasa sat ninghkong

 Aru hpai sau marong gatu hkring yu ngat

 Ningmun gasa sat rumdung e ngat

 Aru hpaisau ningmong e hkringdat

 Aru hpaisau ningmong e rong

 Nungmun gasa sat rumdung e htong

 Aru hpaisau marong

 Ningmun gasa sat dinghkong

 Ganam shinggyim hkrai shalu

 Dinghkun mayu hkrai shatu rong ngai

 Mayu mali ga hkrai sharum rong ai

 Dimi da ma

 Janghtung jangta ga hkrai jahkrum rong ngai

 Aru hpaisau marong hkring yu ding yang

 Ningmun gasa gajai dinghkong

 Hkringdat rumta dumpyang

 Hkinchyi mado sa lung kumbang jkahpan sa dung

 Hkringwa ga lashing nyit lara

 Dumsa ga lahkun htit madat lasha sai

 Aru hpai sau gajai marong

 Hkring yu yup hpa nga en me non

 Ningmun gasa munrai dunghkong

 Hkringdat grup hpron nai ya su sana

 Aru hpaisau marong lashing nyit lara

 Nummun gasa gajai dunghkong

 Lahkun htit amyi madat lasha sai

 Aru hpaisau gajai marong e

 Ningmun gasa marai dunghkong

 Hkinchyi mado wom mu

 Kumbang jahpan amyi tsom

 Aru hpaisau marong

 Ningmun gasa sat gajai dinghkong

 Hkinchyi wundo kumbang jahpan

 Moi jan ningsang lan

 Gadan jinghkang tu

 Saugon myihtoi hpan

 Gadan jinghkang ru

 Yin-yang maron tu

 Hkra hkring ngu gadoi

 Apot ninghpang gachyan

 Hkinchyi mado en ngang

 Kumbang jahpan kang

 Hkinchyi mado e lat

 Kumbang jahpan pat

 Hkringwa lali

 Aru hpaisau gajai marong

 Hkinchyi mado gaman hkringwa kun

 Ningmun gasa gajai marong

 Kumbang jahpan gaman gadai dumsa na

 Hkringwa muwo myit

 Dumsa ninggau mahpo hkrit

 Shagu n lu mahkoi hkringwa

 Hkungga tse su ai

 Shani u yo lanu

 Shana u hpran lahku

 Ningdung manu u li shigu

 U hkrung wundo wom mu

 U mai u sa tsom sai

 Hkringwa u hkrung wundo lau let

 U mai u sa ya kyet ya sana

 U hkrung wundo awom hkum gare

 U mai u sa tsom n gashe

 Shidong wunli lup ya kyet ya na

 Aru hpaisau gajai marong

 U byin mazing la

 Nuingmun gasa marai dunghkong

 U yom shading hkap ningda nga sai

 U hkrung wundo wom shalat

 U mai u sa tsom shapat ya nga masai ya

 U hkrung wundo tanta mazing

 U mai u sa u shong shan ya shading sangai

 U hpu hpung u goi krung

 Ajan ginding goi du

 Shata ginwang goi pru

 Ajan ginding goi dap

 Shata ga ghhoi hkap

 Aja jo ban pu

 Ningnung gumhtu aja singkoi gaye

 U dung manu u li shagu

 Aru hpaisau gajai marong jo hkritung du

 Ningmun gasa munrai dinghkong ya

 Hkriwang hkru na n san nai

 Jo ngau don ya ngau dat shang

 Aru hpaisau gajai hkoi n san ai

 Ningmun gasa sat gajai hkoi n san nai

 U hkrung wundo wom shalat

 U mai u sa tsom

 (Bai matut hti ga)