Jinghpo hpaji景颇文化

MARIT SHINGRAN MOI NA JINGHPO HTUNG MASA

思念过去的景颇山

时间:2018-09-17 17:10:00 来源:德宏团结报

 Amoi.....

 Jiwoi dap dung ningsa,

 Jinghpo htunghking masa gaja,

 Ngai shagong bum rin e nga pra,

 Gatsi bungli wungau la,

 Hpungam hpunnong grup yin

 gata,

 Awun ningli lu let nga,

 Nam nga shan krang ni hte rau,

 Ntsa malen n sen jau,

 Sharai hpungtsin chyu yin nga,

 Sharat hpungtan lu yin pra,

 Nam nga simai lali wun doi,

 Hkarang hkauhkye shaning

 hproi,

 Gumgun gumsha jo jau n hkring,

 Bai gum bai nyeng lu gading,

 Buga mare numshang shagreng,

 Dinghpring chyoipra masa

 shateng,

 Mare numshang tara hkan shatup,

 Woi nyi n shat shi hkumtsup,

 Jinghpo mare gahtong buga,

 Htingchying galu gogap da,

 N pan nbang ningchyun madat,

 Chyahpung shachyang hting

 lam masat,

 Gok yan shi lahkong galu hkra,

 Npan gintan nbang n na,

 Htingchying chyinghka ding

 hkren nga,

 Raitim hkalok zosi n bang da,

 Chyinghka dinghkren go masat,

 Gadai mung mai mano hpo dat,

 Nta madu ni yi sa wa,

 Chyinghka zo mung n hkat da,

 Htingnat ntsin ni hpring hpring,

 Wan dap shagu wan up mazing,

 Hpun mai hpun shang ton garai,

 Makoi n gu hpo ton ai,

 Jum majap no hpu no rang,

 jahpra rap ja e hkrai ton shajang,

 Makoi ai lam hpa n nga,

 Shadan shadong nna mara da,

 Hkrun lam manam du shang wa,

 Chyinghka dinghkren mano hpo

 la,

 Madu n nga tim shat shadu sha,

 Sha ngut jang kumhpa ton da ya,

 Wan up mazing yin hkom mat

 wa,

 Chyinghka bai dinghkren da,

 Madu ni wa tim myit pyo la,

 Moi na Jinghpo myu sha ni,

 Shada shachyan shaga hkuhkau

 shingnyi,

 Jinghpo myu shada rai yang,

 Makying jinghku hkrai she ang,

 Madu a nta shang ai manam,

 Yong hpe dojau hkuhkau

 sharam,

 Hkom sa mat wa ten bai du,

 Shani shat makai hkan shagun,

 Hkomsa hkom wa manam ni,

 Prat tup jau lup matsing sumhti,

 Moi na Jinghpo myu sha ni,

 Numshang tara hte pra ningli,

 Mu hta ai rai gadai n la,

 Manon masham gadai n nga,

 Lagu lagut gadai n rai,

 Kin yu kin sun galoi ntai,

 Mop lu mop sha n nga,

 Shada garum gahtau matsan

 dum la,

 Moi na Jinghpo myu ni wa,

 Sut hpom sut tau masa sa,

 Madu masha jom lu jom lang,

 Ko si hpang gara hpa n tsang,

 Dum n ta go gap ten du,

 Shawa zo nong zowa lata pru,

 Machyi mako ni hpe pon ba la,

 Nrau nhtau ni hpe garum ya,

 Gaida gaina baudung shingtau,

 Matsan manyen ni hte rau,

 Matsan brangram jahkrai hpe

 rai tim,

 Ningrum tam ya kun mazing,

 Gaida shingkra do ang yang,

 Nga mai kumdung son sha gang,

 Yi nu yi wa hkyen ten du,

 Zonong zowa lata hpru,

 Ga tsun ga la magam jahpra,

 Htingbu shada chyeju n ma,

 Moi na Jinghpo mare buga,

 Num n la ai gadai n nga,

 Matsan chyaren tim hpa n tsang,

 Mare shawa ni kon hpareng

 shangang,

 Raitim ya dai ni na prat,

 Shai mat ai lam latsa jat,

 Jinghpo sari sadang latsa hkrat,

 Maroi nni lamun lam she jat,

 Grup yin shing nom a majo,

 Tsinyam lamun nga sai lo!

 Jinghpo ni n lo ai ngu tim,

 Maroi nni lamun she gading,

 Lagut shang dau mung nga wa,

 Masu mago mung pra sa,

 Ningtuk ka-ni chyaru dangam

 po,

 Htong rong maiwang de oh lo,

 Ahkrung gadai lo she lo,

 Atsu gaida hpa n to,

 Ruyak tsin yam shingkra nga,

 Chyaren gadai mung lo wa,

 Rai tim gadai hkrit nga ta?

 Myit yu mang yu hpa shara.