Jinghpo hpaji景颇文化

HPU HKAN AI NUM NAT HPE HPU JA HKAP JO AI DUMSA GA

娶亲礼节懂撒噶

时间:2018-07-18 10:53:21 来源:德宏团结报

 (Shata 7 nhtoi 13 ya nado)

 Ye

 Mayu mali ni

 Hkringsu manu mazing

 Hkringli maku masha shading yang nge

 Hkringsu manu hkringli magu ai

 Shihpu wuhpyin arai

 Ninggon ahpu wusa sat

 Wuhpya ashai

 Nunghkyun gayat madum wo

 Ningnam gabat

 Bunghku hpo

 Hkringsu manu

 Hkringli magu e

 Wubo saisu larau

 Wumai saisang latsau yang

 Wubo saisu lu manyi

 Umai saisang chyu machyi

 Wubo saisu lu du

 Wumai saisang chyu hkru wun

 Tsingnang hkringyu tsingnang gindoi wa masit

 Tsingnang hkringyu tsingnang lim

 Tsingnang hkringdat tsingnang tsim

 Anam ye wa...

 Ali ye ga

 Ajan long

 Machyu sumgon hpong nga masit e

 (Hkringpro ngut sai)

 Wo

 Nhkop

 Laijum Awun Gumgun

 Ndong Gumhpai Ahpa

 Wun Magyit Gawoi

 Sumtsang Ba Noi

 Ningsang Banang Tsen ne

 Daini

 Dimi shiyi dinghkai shigyi ni

 Shihpu lijo shilai

 Ninggon ahpu ya shibai

 Shihpu lijo masong

 Ninggon ahpu ya shatong

 Awun wudun linon

 Wugau wugot liton

 Awun salung nang

 Ndong sala shabrang chyang ni

 Ningsang Banang Tsen na

 Awun zunlong de

 Wun wuhkrung wundo wa lun shawang n nyem

 Awun hkring-yu wun htang rai

 Mayat maya lun

 Gumja gumhpra shayi shingwoi

 Shadang ninggang ahpye na ya lun nin nai

 Hkring-yu ding yang

 Hkringdat rumta dumpyang rai

 Ningsang Banang Tsen na

 Mashun laga hkinri sa lung

 Hpunhprong hpunmai ladap sa dung ngin

 Wuhkrung lahkan sha ninggup bu

 Wujot hpang lu hpungnang chyu

 Asan bungsang no jom chyu ninggau jasu

 Gumsi aja let n nyem

 Gumno hpaga kyet n krem

 Hpunhprong hpunmai ladap dung nin

 Mashun laga hkinri lung ngin

 Wuju n shana

 Wuhkyen n jinghta na ngu

 Wuju ngut wuhkyet hkut

 Mahkan sainu

 Amang amai

 Sainu sindum ashan hkut kyet la ngu sai

 Nungsu manu hkringli magu masha ni e

 Daru ritdung nong

 Wuhkrung wundo lat

 Wuhpyin arai

 Uhpya ashai

 Wuju shangut

 Wuhpyin wuhpya arai

 Hkinjong lamyin wan

 Hkinlai latsang san

 Wun Gumgun Ningsang Banang Tsen na

 Numgup muwo shan man

 Numgau muhpo shan san

 Krong badung bada

 Krong gawun gawa shan

 Shadu shingngut garai jikhkut

 Hpoda mazing hposi hpo nan gahtap

 Magum manrap gaiman ashan sap

 Ajen chyumjang wai

 Wa-nai lahkang kai

 Awun Gumgun Ningsang Banang Tsen

 Awun salang nang

 Awun nungmyin reng

 Ndong wukam hkyeng

 Amang ashan man

 Amai shan san

 Sindin sindai

 Anu anai

 Gapung shangut

 Garai jikhkut

 Hpoda mazing

 Hposi hpo nan gahtap

 Magum manrap gaiman ashan sap

 Hpoli ningdung lina hpohkai matsun liga

 Hpo ngop reng

 Hpoga hpohkop tseng

 Reng

 Ningsang Banang Tsen na

 Awun mashun laga hkinri lau sa

 Ndong hpunhprong hpunmai ladap hkrau da

 (Ya na lang bai mamatut hti ga)