Jinghpo hpaji景颇文化

HPU HKAN AI NUM NAT HPE HPU JA HKAP JO AI DUMSA GA

娶亲礼节懂撒噶

时间:2018-07-13 17:26:21 来源:德宏团结报

 (Shata 7 nhtoi 11 ya na do)

 Dai mung ngai

 Daru ritdung dang ngai ra na

 Magan numhton tsummat lang nge hkra na lu

 Daru ritdung magra

 Magam numhton tsummat masa ai lu

 Daru ritdung pru wun pru

 Magam numhton tsummat pru wun pru mut

 Le

 Hkringwa shong mungngo yom yu mut

 Dumsa shong mungngo yom pru mut

 Wun gumgun Ningsang banang tsen na

 Wun mado de gumrin mut

 Da-lang jahpan de hkrai gumhkyin mut

 Daini ninghtoi yai

 Ndai shihpu lijo shara

 Ninggon ahpu ya rumta go

 Ningsnag Banang Tsen na

 Shihpu wujot hpang lu hkritung balam mai ya

 Sha hkriwang ginshang gajam nten mata kan magra na nga ai

 Hpugun nungsu nat nyem ai kun

 Dai mung ngai

 Daru ritdung magra

 Magam numhton tsummat masa

 Duru ritdung dang ngai ra

 Magam numhton tsummat lang nge hkra na lu

 Daru ritdung pru wun pru

 Magam numhton tsummat pru wun pru

 Hkringwa shong mungngo yom yu

 Dumsa shong mungngo tom pru mut

 Le

 Ningsang banang Tsen na Wun mado de gumrin mut

 Da-alng jahpan de gumhkyin mut

 Hto

 Ganam shingyim shabrang kunglung yan ne

 Bu marong ro

 Apai bungdan bunghkong hkro ya yang nge

 Hkinchyi dohpum shalai

 Kumbang dohpum ningtai yang

 Hkinchyi dohpum shalai ningsu

 Pahkap wa jo ningnam shayi e

 Gumhpai wa ya jahpro

 Pahkap gumgun sumri sa lung

 Chyalau numbro ningngan

 Gumhkyin numran hkap ningngan

 Hka hku hka nam sin marong ningngan yang

 Numjin numlang rai

 Chyalau numbrau numsu numnon na nga ai

 Hpugun nungsu nat nyem dai mung

 Hkringwa shong mungngo yom yu

 Daru ritdung magra

 Magam numhton tsummat masa

 Daru ritdung dang ngai ra na lu

 Hkringwa shong mungngo yom yu mut

 Le

 Wun mado de gumrin

 Da lang jahpan de gumhkyin mut

 Daini ninghtoi yai

 Ganam shinggyim me hkri-on sa

 Shabrang kunglung nge mahkon pa pa ai hteng

 Mahkang sungkung ahpang lu nungsu

 Dinyeng sumpum ahpang sha nungnon na

 Hka hku hka nam sin rai na nga ai

 Ali ningchyi jan hka li

 Ana ahkra tai na nga ai hteng

 Ye

 Daru ritdung dang ngai ra

 Magam numhton tsummat lang ngai hkra

 Daru ritdung masa

 Magam numhton tsummat magra

 Hkringwa shong mungngo yom yu

 Ningsang banang tsen na wun mado de gumhkyin

 Da-lang jahpan de gumhkyin mut

 Le

 Ningsang Banang Tsen na

 Shihpu wuhkrung wundo lat wusa sat yang nge

 Ningsang Banang tsen na shihpu

 Wuhpyin arai wuhpya ashai yang nge

 Wuling shandi garot

 Nungtsun ne up ningnam me lup

 Nga ling shantau shamot

 Wuling shan di garin

 Nga ling shantau shagyin na nga ai

 Hpugun nungsu nat nyem

 Dai mung ngai ya

 Le

 Wun Gumgun Ningsang Banang Tsen na

 Mado shinggan o e tsap

 Da-lang jahpan shinggan go ai tsap mut

 Jahpo hpom jahpang hkyom

 Hpugun nungsu nat latsa hteng

 Mado shinggan o e tsap mut

 Da-lang jahpan o e tsap mut

 (Ya na lang bai matut hti ga)