Jinghpo hpaji景颇文化

Dinggai jan Nam Bya e jan hte shata gasat ai yu shangun nna bo ko gun da ai tsa yam ganga jahkrat ga kau dat ai maumui

太阳与月亮的故事

时间:2018-07-11 09:55:56 来源:德宏团结报

  Moi prat na, lani mi hta, Jinghpo dinggai jan go gat sa nna singga ko tsa yam gaba lo ai singga zut re ko tsa jap mari gun nna salat hte gyit n dang n lang ngan rai hpa na manat nna salat sha gatsut kau kau rai, nta lam de gun ganga wa yang, lam ko Nam Bya (Long Bya) hte hkrum u ai da, shingrai dinggai jan go Nam Bya grai masu chye ai nga ai na nna, dinggai jan shi hpe go lu masu lu na n shadu rai, shi lo grai zen dum ai majo, Nam Bya hpe : “Nam Bya e, nang grai chye masu su re nga ai, Adui hpe mung masu yu reng” ngu tsun yang, Nam Bya go gachyi pyi n myit maa ai, galang ta jang, Dinggai jan hpe: “Adui, Ngai nang hpe galoi n masu chyai nga ai, nang hpe mung n masu wam ai, ngai pyi hto lamu de jan hte shata gasat hkat ai yu nna n rau bu nga nngai!” ngu galang ta tsun dat yang, dinggai jan go: “Hka, gana gasat hkat nga ma ta! jan hte shata mi gasat chye ai nga ai go!”ngu nna lamu de mada yu dat yang, shingdu de bo gangan mat wa ai nga yang, dinggai jan shi gun ai tsa yam hpe gangan jahkrat kau dat nna “Pung”nga hkra aga ko gangan jahkrat ga kau dat ai majo shi a tsa go aga ting lui wulu mat ai hte rau, wo Nam Bya she chye masu nga n dai, masu sha ram ging sai, masu sha u nga nna Nam Bya hpe tsun u ai da.