Jinghpo hpaji景颇文化

HPU HKAN AI NUM NAT HPE HPU JA HKAP JO AI DUMSA GA

娶亲礼节懂撒噶

时间:2018-05-16 15:39:32 来源:德宏团结报

 (Shata 5 nhtoi 11 na do)

 Reng

 Shake hpunggam me no yu yang

 Shike hpunggam aru ron wa aban hkron wa

 Hpunmyi hpunrong

 Hpunman maku gungli hpo gabong

 Machyang hpring alap chying

 Apu pu asi gung yau si

 Hkarang hkangkau tup

 Tu kungdam zinghkang sai da

 Reng

 Tsingdu tsingman hpunggam me no yu

 Tsingdu tsingman aru ron aban hkron

 Hpunmyi hpunrong

 Hpunman maku gungli hpo gabong

 Machyang hpring alap chying

 Apu pu asi gung yau si

 Gadan jinghkang tup prang nyep layang sup

 Tu kungdam zinghka sai da.

 Wo

 Tsadu hpunggam me no

 Tsahkya hpunggam me jau

 Tsadu aru ron tsahkya aban hkron

 Hpunmyi hpunrong

 Hpunman maku gungli hpo gabong

 Machyang hpring alap chying

 Tsadu tsahkya prang nyep hkindai tup

 Wa tu kungdam zinghka sai da

 Namhtu hpunggam me no

 Namda hpunggam me jau

 Namhtu namda hpunggam

 Aru ron aban hkron nin

 Hpunmyi hpunrong

 Hpunman maku gungli hpo gabong

 Machyang hpring alap chying

 Namhtu namda prang nyep hkindai tup wa

 Ga-ang aga sup tu kungdam zinghka sai da

 Hkumpyi kumbang nge no yu yang nge

 Hkumpyi kumbang aru ron

 Manon sumpra ai jau yu yang

 Manon sumpra aban hkron wa

 Hpunmyi hpunrong

 Hpunman maku gungli hpo gabong

 Machyang hpring alap chying

 Apu pu asi gung yau si yin

 Tu kung dam zinghka sai da

 Reng

 Manon hpunggam me nau

 Sumpra hpunggam me jau

 Manon mayon sumpra aban hkron

 Hpunmyi hpunrong

 Hpunman maku gungli hpo gabong

 Machyang hpring alap chying

 Apu pu asi gung yau si

 Prang nyep layang tup

 Kumdai htong wa yang sup

 Tu kungdam zinghka sai da.

 Gumhpuk hpunggam me no yu yang

 Gumhpuk hpunggam aru ron

 Maibau hpunggam mai jau

 Maibau hpunggam aban hkron

 Gumhpuk maibau aru ron aban hkron

 Hpunmyi hpunrong

 Hpunman maku gungli hpo gabong

 Machyang hpring alap chying

 Prang nyep layang tup

 Kumdai htong wa yang sup

 Tu kungdam zinghka sai da.

 Hpunsi hpunggam mai no

 Shakrau hpunggam me jau

 Hpunsi aru ron

 Shakrau aban hkron

 Hpunmyi hpunrong

 Hpunman maku gungli hpo gabong

 Machyang hpring alap chying

 Apu pu asi gung yau si

 Ga-ang aga tup

 Prang nyep layang sup

 Tu kungdam zinghka sai da.

 Hkinting hpunggam me no

 Numrong hpunggam mai jau

 Lating numrong aru ron aban hkron

 Hpunmyi hpunrong hpunman maku gungli

 hpo gabong

 Machyang hpring alap chying

 Apu pu asi gung yau si

 Gadan jinghkang tup

 Yin yang maron sup tu kungdam zinghka

 sai da

 Lagum hpunggam me no

 Lamai hpunggam mai jau

 Lagum lamai aru ron aban hkron

 Hpunmyi hpunrong hpunman maku gungli

 hpo gabong

 Machyang hpring alap chying

 Apu pu asi gung yau si

 Prang nyep layang tup

 Kumdai htong wa yang sup

 Tu kungdam zinghka sai da

 (Ya na lang bai matut hti ga)