Jinghpo hpaji景颇文化

HPU HKAN AI NUM NAT HPE HPU JA HKAP JO AI DUMSA GA

娶亲礼节

时间:2018-05-14 10:35:49 来源:德宏团结报

 Ningru dai nga en nai

 Awun hkungga ningru shagu

 Wuhkrung wundo tanta mazing du sana

 Hkringwa yusi tsup let ya sana ya

 Awun hkungga nungru

 Mating adong sinwa gat lagong dai nga en

 Hkatsu hkayong ngai gumgun yu yang

 Hkatsu hkayong

 Wuhku lamun lagong shalat lu ai da

 Lawu ginding wat arai hpungwang sat

 Latsa gumhpai lu

 Reng

 Daini wuhku gumgun ni

 Nungru sharing lu ai da

 Hkanji e gumgun yu

 Hkanji wuhku lamun gumgun shalot lu

 Samyin e gumgun yu

 Samyin gasha lamun brat

 Htungkoi htungja e gumhpai yu yang

 Htungkoi htungja gasha latsa brat

 Lawu ginding wat

 Arai hpungnong sat

 Lawu ginding tup

 Arai hpungnong sup

 Htungkoi htungja gasha lamun

 Gumgun yu yang

 Htungkoi htungja

 Wuhku lamun gumhpai shalot lu

 Lamun nga bong gumhpai lu

 Latsa nga hpa gumhpai sut su ai

 Awun shagu wuhkrung wundo

 Hkungga wumai wusa ya shakyet ya na

 Reng

 Mating adong

 Sinwa gat lagong dai nga en let ya

 Wurat wutsang ngai gumhpai yu yang

 Wurat wutsang wuhku wa mung gumhpai

 shalot lu ai da

 Latsa gumhpai shapot lu ai da

 Reng

 Lamun nga bong wuhku lanon yu

 Wuhku lanon pot

 Wuhku lanon mayat wa

 Latsa nga hpa e gumhpai yu

 Latsa nga hpa latsa lamun brat

 Awun hkungga nungru mating adong sinwa

 gat lagong wa go

 Le

 Hkungga nungru mating adong

 Sinwa gat lagong dai nga en go

 Lamun nga bo wuhku gumgun yu

 Lamun nga bo brat

 Lawu bading wat

 Arai hpungwang sat

 Lawu bading dup

 Arai hpungwang sup

 Tu kungdam zinghka wa sai da

 Le

 Mating adong sinwa gat lagong dai wa go

 Shakroi hpunggam mai no yu yang

 Shakroi hpunba aru ron aban hkron

 Hpunmyi hpunrong hpunman maku gungli

 hpo gabong

 Machyang hpring alap chying

 Apu pu asi gung yau si

 Gadan jinghkang tup yin yang maron sup

 Tu kungdam zinghka wa sai da

 (Ya na lang bai matut hti ga)

 (Shata 5 pro 9 ya na do)

 Anhte amyu ting a donghkon mahkon

 re majo, yong go ra sharong ai myit hte jom

 gabu mahkon nga ga ai. Dai re ai rai yang,

 anhte jut shagu hta nga shanu ai Chyurum

 Wunpong Jinghpo amyu sha ni madu a

 htunghking shakut shaja sa wa ai yi-ngam

 go gara hku wa byin to nga ai rai kun? She

 jom yu yu dat ga, mahkon htuk ai wa/jan a

 myutso myit hpe i go jom shaging shadan

 ya nga ga ai rai kun? Mahkon ndai hkon

 shapro ai ko nna madu a myutso myit i go lu

 shatso la nga ga ai kun? Yu dat jang, gadai

 mung n-gup hta go jom garu nga ga ai, madu

 amyu a htunghking hpe galo sa wa ai

 yi-ngam go shade n pru nga ai hpe chye lu

 ai.

 Myutso donghkon ga mahkon ndai hpe

 hkan nna htunghking shakut sa wa ai lam

 hta n-gun grau lu na rai yang, shada shadum

 jahprang hkat ai lam go ahkyak madung

 gaba langai mi re hpe no jom chye la ra ga

 ai. Shingrai shali laika ndai hta kaga

 lachyum ni hte galang ta shalom di nna ka

 shapro shana shabra dat mayu ai hku mung

 re. Ya anhte shani shana n-gup hta htunghking

 shakut ga ngu go jom garu jahtau tim,

 masha nkau go hpa bo hpe htunghking ngu

 ai asan sha shade wa n chye lu na re, ndai ni

 hpe asan sha chye jang she hpa hpe sa

 shakut la na chye lu ai, ganing re hpe htunghking

 nga ma ta ngu ai npot nhpang mung

 chye ra ai, shaloi she shakut sa wa ai n-gun

 mung grau lu ai.

 Myu bosang yong a labau hte htunglai

 ni hpe maram sumru yu yang, htunghking

 ngu ai go labau hte maren sha rai nga ai,

 labau hta madu a htunghking hpe moi prat

 gadai mung gadai a gaji gawoi ni hpan

 shalat shapro nhtom prat shanat rai lang

 hkrat yu wa ai, moi amyu bosang ngu ai

 nnan sha no masat jasan ginhka wa ai aten

 ko na madu a nga pra hkrunlam hpe hkan

 nna galo lang hkrat wa ai amyu myu hpe

 htunghking ngu tsun nga ai hta n-ga, htunghking

 shong hpan shalat wa ai nnan e akyu

 rong tim n rong tim jiwoi ni dai hku nan no

 shong lang yu, dai hpang na labau hta, lang

 hkrat wa ai laman e sumru sumrat ngu ai

 mung chye wa ma ai majo, galo lang

 magang bai ginchyum la yu yu rai kram

 shajo la, shingrai lang hkrat wa, dai rai

 jiwoi jiwa ni prat shanat aban hte aban rai

 hkringhtong hpe dagro yu wa, ndai ni hpe

 htunghking nga ma ai ngu nna sumru chye

 la lu ai, htunghking ndai ni hta“Madu myu a

 labau ginru ginsa lam ni, madu myu a

 hkringwa dumsa jaiwa hpaji ninghkring lam

 ni, madu amyu a galo lu galo sha lam ni,

 madu amyu a ja sut gan lam ni, madu amyu

 a hpyen magam lam ni, madu myu a sharin

 shapan lam ni, madu myu a numbon numla

 lam ni, madu amyu a laika hpaji lam ni,

 madu amyu a sha-ngon shapyo lam ni, madu

 myu a ka manot hpaji lam ni, madu

 amyu a madum sumhpa lam ni, madu amyu

 a hpaji hparat ninghkong lam ni, madu

 amyu a makam masham lam ni, madu

 amyu a buhpun da maka hte mon sumli

 lam ni, madu amyu a hpan shalat lam re ni

 hte mung masa lam ni rai nga ai.

 (Ya na lang bai matut hti ga)

 Nhkum La DUM HPRANG SAGA

 Ndai prat na hkonji zalung ni mung shateng

 chye wa sai. (Datdung dem ai: Alat Gun Ong)

 Prat galai sai majo gumgai mahkon pyi n

 chye yu ginghka sai. (Dat dung dem ai: Alat

 Gun Ong)