Jinghpo hpaji景颇文化

Shayi hpu hkan ai mayu Zali hkap jo ningngan ai dumsa ga

诗歌

时间:2018-04-03 17:57:18

 (Shata 3 nhtoi 30 ya na matut ai)

 Dimi shayi ni

 Mayu ni e

 Shi hpu shalat

 Ninggon ahpu dat yang

 Le

 Mayu laijum mado wuhku ko

 Shi hpu balam ring

 Ninggon ahpu jinghkam mai chying ngu

 Amyit n mu ai

 Shayi sumpum laijum wusa

 Adong wunlang yon

 Wunhkrong laman gon yu yang

 Balam mai ya

 Mayu lanu ni ya

 Sharung aja wa lat

 Shakau hpaga wa pat

 Mahkang sungkung wa ring

 Dinyeng sumpum wa chying ngu yu yang

 Wudung wunla lun

 Wuhpang wunchya dung

 Wudung wuhkum apot ninghpang

 Ashi n ngon ai nga

 Wunjum e yon lata

 Ningwot gon ginghka yu yang e

 Le

 Mayu mali

 Mali hka dung

 Sharung aja mahtong shakau hpaga bong

 Mahkang sungkung mahtong

 Dinyeng sumpum

 Sharung noidung

 Shakau noihkong bong ngin

 Mayu mali ni

 Dimi shayi ni e

 Mayat maya wa sa

 Daini

 Dimi laijum mado wuhku ko

 Latsa lamun ning

 Ganam shinggyim wa ring

 Manu hkinchyi

 Mayat maya lahkum mung wa chying

 Gumja gumhpra tingnyang dung ngin

 Wa chying ngu yu yang myit n mu

 Wunjum shamon yon lata ra

 Mayu mali de en

 Sharung aja ko nan ai

 Shakau hpaga ko hkan ai

 Mahkang sungkung

 Dinyeng sumpum ko nan ai

 Dimi shayi ni ko

 Shi hpu mali

 Ninggon ahpu wa hpyi na ya

 Dimi shayi dinghkai shagyi ni

 Shi hpu lajo shilai

 Ninggon ahpu shabai

 Hkringwa lili

 Dimi shayi ni

 Shi hpu wa mazing

 Ninggon ahpu shagu nhpa shading

 Dai do

 Zapra zanan

 Shani u yo lanu ai

 Shana u hpran lahku ai

 U dung manu

 Zapra zanan u li shagu

 Wuhkrung wundo tanta mazing

 U mai u sa u shan ya shading ngin

 Gaji bunghku yin

 Hkinchyi mado tu lun ai

 Kumbang jahpan e htep dun sa