Jinghpo hpaji景颇文化

Mau poi

目瑙节

时间:2018-02-23 17:49:53 来源:德宏团结报

 Nang ka manot mayu ai rai yang

 Manau wang de du sa rit

 Nang yu-ngui nsen sho mayu yang

 Manau wang de sa wa rit

 Nang lama wa labau galu machyo sung re manot ginsot mu mayu ai rai yang

 Manau wang de du sa rit

 Dai ngon sam la ai dumba nsen manau wang e ngoi wa ai go

 Moi chyaloi nhkoi hta masha wahpung wahpong ni ningbo lata ai zon hkik nga ai

 Daini go bum lang lamun latsa olo ai nhtoi

 Daini go Jinghpo wunpong sha ni satang donghkon jung ai nhtoi re

 Nang sinpro de in sanat hte pung nga nna sa wa

 Shi sinna maga de in soi palong hpun nna sa wa

 Ngai dingda maga de in rudu nhtu ningwut nna sa wa

 Shanhte dingda maga de in bosang yong a shaman chyeju gun nna sa wa

 Anhte ndai ko jom zup nna

 Manot manot manot …

 Wahpung wahpong ko nna manot pru wa

 Labau ko nna manot pru wa

 Sungkung baren hkom shapro

 Bum lang hka shi hkom shapro

 La ni hkrep rai jang go bum lang rai

 Num ni hkrep rai jang go mahkup saiwan rai

 Ndai ko na manot maka go

 Bum lang ko saiwan bung hkup ai zon

 Shaman yu ngui le

 Salang ni a n-gup ko nna chyai pru wa

 Tsora ai yu ngui le

 Ramma ni a n-gup ko nna pru wa

 No gaji ai ni go shaman ai madat let

 Htom hpang mahkrun sumru sai

 Chyingbau go prat pra a nsi nuk rai

 Jamgo layit go nsam sanit nhtoi shahkong rai

 Chyanun tsahku go htunghking a shingna re

 N-gup mi lu yu go nang tut e hkamja na re