Jinghpo hpaji景颇文化

TSO HTE AN A MYIMAN

诗歌

时间:2018-02-13 16:50:53 来源:德宏团结报

 N;

 E goi lo...

 Hkon a singgun brang wa e

 Sung sung sumu yu ga le

 Moi na an no ram ai ten wa

 Brang nang tsom htum shadang rai nga

 Shing yan hkum gu tsom kat rai

 Myiman gumdin tsom la ai

 Galu gaba lam ndut n dang

 Sumhtang lahpum grai ngang kang

 L:

 E lo tso hkon e...

 Moi an no ningtsing ai ten

 Gadai mung nang hpe kam shachyan

 Brang la ni nang hpe tsom gara

 Shingrai ngai gaja let nga

 Dai ten na na shing yan wa

 Shata mahkon ngu na zon rai hkra...

 N:

 E Brang e...

 Moi nang no tsom ai shaloi

 Hkon tsom latsa nang hpe madoi

 Nang du hkom ai shara shagu

 Hkon ni nang hpe tsom hpu garu

 Shingrai hkon go masin salum gahpra

 Nang hpe dun ton na zon nga....

 L:

 E... Shang goi ya...

 Moi na lam hpe hkum tsun sa

 Ya na lam hpe she tsun saga

 Daini hkon hpe yu dat yang

 Dui num ngu na zon she ang

 Sak go sumshi sha no rai

 Myiman woi kin-yu zon rai

 Agrop tong yang sik sok nga

 Shingnom de lahkat sit kau da

 Dai go ka-ni lu ai majo

 Gadong si na La nu yo...

 N:

 E...

 N kam madat nngai

 nang mung moi na hte go shai

 Myiman rapding hkala zon rai

 Myitok myiwak wahkyu kak

 Shinglang ninggren zon nan hkrak

 Hpyi go wong wong nra brong

 Myitum mung male wa na zon

 Agrop tong jang n lu rot

 Lamai do ai lapu zon gumrot

 Dai go nang ka-ni lu ai majo

 Nsa hti na la nu yo...

 L:

 E... She madat yu lo...

 Moi go hkon hpe jom yu chyai

 Ya go hkon hpe koi ai hkrai

 Moi hkon go manam pyo ban gya

 Ya go jit hkang hkrai manam wa

 Lago go sharo hpun zon rai

 Lata mung htingra lahpri zon rai

 Shani shana mare htungwan gahkrang

 Nhkut ganang mong yang ganang shang

 Dai go nanghpam ka ni a majo

 Mohpyi gale mat sai yo

 (Ya na lang bai matut hti ga)