Jinghpo hpaji景颇文化

Numla ahkang nhpyi ai dumsa ga

婚礼懂撒话

时间:2018-01-12 17:17:45 来源:德宏团结报

Wunpong shayi ni tsom la ai. (Dem ai: Alat Gun Ong)

 Laijum gumgun

 Laika lupdo gumhpai ahpa

 Magyit gaji

 Wugang Mu Nu Hpan Ninggon Du

 Sabrup rumdung ngat

 Wugang rumdung ga hkringdat

 Sabrup rumdung nge rong

 Wugang rumdung ga htong

 Wugang Mu Nu Hpan Ninggon Du

 Ginli Mu Nu Ginsang Du

 Wugang Ninggon Du e

 Shawa Ninggon Mu Nu e

 Latsa bubat e jau ai

 Ganam shinggyim lu na lun nit

 Dinghkun mayu shatu lu na ya lun sai

 Ganam shinggyim hkrai shalu in nga rong ai

 Dinghkun mayu hkrai shatu en pra rong ai

 Ganam shinggyim lu na lun

 Dunghkun mayu shatu na ya lun nin

 Mayat maya lun

 Gumja gumhpra

 N gyi chyinghkyi

 Shayi shingwoi

 Shadang ninggang

 Nhprong nhkyeng

 Shadang aja

 Shayi hpaga lun

 Wuhku wula sut lun

 Hkringyu ding yang

 Hkringdat rumta dumpyang

 Hto

 Gumgun ahpun sa lung

 Magam ajang tingrai dihkro sa dung

 Hkringwa ga sa lara

 Dumsa ga madat lasha sai

 Reng

 Wugang Mu Nu Hpan Ninggon Du

 Hkringyu yup

 Hkringdat grup hpa nga en non

 E

 Hkringwa ga non ai go ya du na

 Dumsa ga hpron ai go yat su sana

 Wugang Mu Nu Hpan Ninggon Du

 Gumgun lashing nyit lara

 Hpan Ninggon Du

 Lahkun htit madat lasha sai

 Daining ninghtoi e

 Alon Mali lon ala

 Sam zet ma mahkon ni

 Amoi

 Awun htongshi ningnan shen

 pyitdai alat ningnan pyen ko en

 Dungnga ninglen myit mang

 Sa nga ningnong myit tsang

 Hkom nga ninglen myit yu

 Dungnga ningnong myit lu wun

 Daining ninghtoi go

 Ganam shinggyim mi shalu yu na ngu

 Dunghkun mayu shatu na ngu

 Balam mai ya

 Gauru rumdung doi

 Gauron ningmong soi

 Gauru rumdung abut balam wang

 Gauron ningmong ahkat jinghkam ai me

 hkrang ngin e (Bai matut hti ga)