Jinghpo hpaji景颇文化

Mau n ma ai prat

稀奇的时代

时间:2018-01-12 16:13:59 来源:德宏团结报

Mangai yinwang na simai shingnoi. (Dem ai:Adot)

Uhpum ganu pyi dibron bron Dinghku num ni mung mahkon hkon Jong num ni mung n-gyi ba Brang ram wa she gai-da hta Dinggai ni mung brang ji hkui Hkon ji ni dingla gasui Ha ha he he Myit yu mahtai tam n lu... Mau mahka nten hkro sai lu