Jinghpo hpaji景颇文化

Chyinghkai Nu a myi prui

妈妈的眼泪

时间:2017-12-13 10:54:52 来源:德宏团结报

 Ngai chyinghkai nu a la numda myit ko

 Matsun mayon

 Shangai wa a lakon myi sha hta

 Maku dingbon

 Htingra nbung bung du

 Pu tsom nampan pan pu

 Chyinghkai nu hkrap sai!

 Shi da: Nampan gade tsom tim

 Chye kyip hkrat mat ai

 Nmut sama ngai hpang de

 Myin kung magun gun du

 Chyinghkai nu a shinggan myi jut hta

 Maja gala myi prui bai pya

Ka ai Magui No Ja