Jinghpo hpaji景颇文化

Marit maroi lu ai lamai si

山琵琶

时间:2017-12-04 15:39:41 来源:德宏团结报

  (Shata 11 nhtoi 29 na do)

  Jinghpo bumga na lamai hpun a akyu hpe gadai sha lu matsing nga ai kun, pu n pu ai, ten lado du ai hte si si ai lamai hpun, dinghku gade hpe garum shingtau la lu, sensen mutmut zepzep re lap, marong marang re hpun lakung, kong maron kon lamai lap hpe chyan mada let hkaro de sa wa, lamai ru ga di du hkra hkram, hti ndang hkra si gumchyup nga ai, chyusi daram gaji ai, ta ganu daram gaba ai, san san tsit tsit re hpung mi, htoi htoi re hpung mi, hkye ai hpung mi mang ai hpung mi, nsam hkum ai lamai si go hpung hte hpung rai gaungui ngui myin chye ai, ga hkan hkron ai ru hkan si ai hpe ngai galoi mung n kam di sha ai, hpun lung let ntsa de lung di na hpe sharong ai, ntsa de si ai hpe she san seng dum ai, lamai si di sa yang n kam mu dik ai go popla popnyen ni hpe rai sai, matsat ai yo, manyen manyan nyap shalap san hkom gumtsun ai lapop, ganang du yang ganang hkumbop hkrai chyichyi rai, maumui hta tsun ai go lapop mahtang she anhte masha hpe matsat ai bai rai sai da, buhpun palong sumpan abut aye re masha hpe grai matsat ma ai da, shi zon akrin akru rai na ra jo ai.

  Mungkan na matut hkrung rai yi la garan ai hte maren, lamai hpun mung dai hku garan ai, maihkong la ko si ai lamai si go gade myin tsom tim, gata de machyi tsip hkrai rai nga ai, n mai sha, ntsa lam sha tsom ai, maihkong la re n chye yu shapro ai ngai go, gaman ko gabu shalai kau ai gade lang rai sai pyi n chye ai, maihkong si dai ni myin jin ai hpang ga de machyi go mong mong rai yat hkrat bum jong ai hpe grai yu lahpot ai, hpa mi rai tim akyu rong ai hte akyu gata ai nga nga ai.

  Anhte Hpaudo Numshang nta na ning Hkon Bok go ngai Miwa laika pyi gade rai n chye ka ai shaloi, madu wa a zingri zingrat ndang hkam sha sai, ngai hpe hka na shok laika ka ya rit nga sa hpyi shon yu ai, shi tsun ai, dinghku kon sha lu pru wa jang go, nta na sutgan hpa n ra ai, lamai si sha nna rai tim ngai hkrai nga na nga, hpang e gaja wa, madu wa hte hka nhtom, nga shara n lu mat jang gadai nre Hpaudo nta hkrai re nga anhte nta sa nga machyu let, shi hkrai shani shana gatro gatrai tam dut rai jum jajap nohpu sau ra mara hpe nam de hkrai kam u ai, lanam ta hta jahpot jau jau lamai si wa di la rai, Sam Miwa gahtong hkan n-gu hkan galai hkom rai u ai, daini go ndai hte lu galai ai nga nu hpe wa tsun dan dan re hpe grai no dum ai, lamai si tsun du jang matsan mayan rai pra shangut mat wa ai ning hpe chyu shai la nngai.

  Htingbu ma hka-wan hpai ton:“Bok, daihpot shadu sha na n-gu gachyi mi no gan hkoi ya rit, nu Sam de sa ai rai n du wa ai, shi wa jang bai wa na.”Nga tsun ai ga ni pe mung dum dum rai nngai, lanam lado shagu, yi hte hkauna de na naimam rai n myin lu, nta nga ai Ma tu Ma Tang Ma Htu Ma Kai ni uhkai gasha zon myi go atu lele rai shat sha la nga ai, myit nhtum ai gana go hkoi shap la nna tim ganau ni hpe shat woi shadu sha na myit nga ai. Lamai si di gun rai Sam sa ai dinghku lo lo rai nga ai, lamai si hte majap, nohpu, duya simai galai gachyai wa rai, n-gu go madung ahkyak re, lu sha gadon ai htinggo loi nga jo ai, ya du hkra matsing nga ai, jahpot jong yu ai hpang nta de shat wa sha ai shaloi:“N jo ai, n jo ai.” Nga, shat gok kawa chyinghka lam hku kon gata de mada let matsan mayan nga tsap let tsun ai ga ni hpe adum nga ai, galang numrang jo lu tim, jahpot shagu sa hpyi jang grai nri nga ai annau ni go, shat sha hkyem wa ai hte chyinghka la kau kau rai ga ai, ya daini madu nan ganu gawa tai, ma a matu bai nhtang myit chye ai ten hta, anhte a shat gok chyinghka lam shinggan ko shat chyu sa hpyi ai ganam ang ai ma hpe grai matsan dum nngai, gaji ten ayak ahkak rai gaba wa ai ganam dai, daini nta chye galo rai, ta hpaji hte gumhpro chye tam ai hta n-ga, shi a dum nta hpe shang lawang hku shi hkrai akrik galo la u ai, ma ni hpe mung shi zon matsan mayan n hkrum hkra shakut let bau nga ai hpe mu rai, grai yu gabu ai hta lai nna, shi hpe shakon mung grai shakon nngai. (Bai matut hti ga)